Thứ tư, ngày 23/08/2017
Nghiên cứu trao đổi » Nghiên cứu
Ban hành Nghị định về chế độ tài chính đối với TCTD, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính tại TCTD
(11/08/2017)
Ngày 07/8/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 93/2017/NĐ-CP về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh (CN) ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại TCTD do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và TCTD có vốn nhà nước.

Theo đó, các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật các TCTD, không bao gồm ngân hàng chính sách; Cơ quan đại diện chủ sở hữu; Cơ quan tài chính; Tổ chức, cá nhân khác có liên quan thuộc đối tượng áp dụng Nghị định này.
Các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động trên nguyên tắc tự chủ về tài chính, tự chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ và cam kết của mình theo quy định của pháp luật; Thực hiện công khai tài chính theo quy định của Luật các TCTD và quy định của pháp luật khác có liên quan.
Vốn hoạt động của TCTD, CN ngân hàng nước ngoài được quy định tại Nghị định này gồm: Vốn chủ sở hữu, vốn huy động và vốn khác theo quy định của pháp luật. Trong đó, Vốn chủ sở hữu gồm: vốn điều lệ hoặc vốn được cấp; Các khoản chênh lệch do đánh giá lại tài sản, chênh lệch tỷ giá; Thặng dư vốn cổ phần; Các quỹ: Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính; Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối, lỗ lũy kế chưa xử lý; Vốn khác thuộc sở hữu của TCTD, CN ngân hàng nước ngoài. Vốn huy động gồm: Vốn huy động tiền gửi của các tổ chức và cá nhân; vốn huy động thông qua phát hành các laoij giấy tờ có giá; Vốn nhận ủy thác đầu tư; Vốn vay các TCTD, tổ chức tài chính trong nước và ngoài nước; Vốn vay Ngân hàng nhà nước Việt Nam.
Doanh thu từ hoạt động kinh doanh của TCTD, CN ngân hàng nước ngoài được quy định tại Nghị định này bao gồm:
Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự: Thu lãi tiền gửi, thu lãi cho vay, thu lãi từ kinh doanh, đầu tư chứng khoán nợ, thu từ nghiệp vụ bảo lãnh, thu lãi cho thuê tài chính, thu lãi từ nghiệp vụ mua bán nợ, thu khác từ hoạt động tín dụng. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ: Thu từ dịch vụ thanh toán; Thu từ dịch vụ ngân quỹ; Thu từ nghiệp vụ ủy thác và đại lý; Thu từ hoạt động dịch vụ khác.
Thu từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng: Thu từ kinh doanh ngoại tệ; thu lãi chênh lệch tỷ giá; thu từ kinh doanh vàng; thu từ các công cụ tài chính phái sinh tiền tệ.
Thu từ hoạt động kinh doanh chứng khoán (trừ cổ phiếu).
Thu từ hoạt động góp vốn, chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần.
Thu từ hoạt động khác: Thu từ các khoản nợ đã xử lý bằng quỹ dự phòng rủi ro (bao gồm cả các khoản nợ đã được xóa nay đòi được); Thu từ các công cụ tài chính phái sinh khác; Thu từ nghiệp vụ mua bán nợ; Thu từ chuyển nhượng, thanh lý tài sản; Thu từ hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn; thu từ hoạt động khác theo quy định của pháp luật.
Thu nhập khác theo quy định của pháp luật.
Các khoản thu của TCTD, CN ngân hàng nước ngoài phải được xác định phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định của pháp luật có liên quan, có hóa đơn hoặc chứng từ hợp lệ và phải được hạch toán đầy đủ vào doanh thu.
Kế hoạch tài chính, chế độ báo cáo, kiểm toán và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp là TCTD do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và TCTD có vốn nhà nước cũng được quy định rất cụ thể tại Nghị định này.
Theo đó, trước ngày 31/7 hàng năm, TCTD do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc TCTD do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ lập kế hoạch tài chính cho năm kế tiếp và gửi Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt nam để phục vụ xây dựng dự toán ngân sách nhà nước.
Đối với các TCTD khác, CN ngân hàng nước ngoài, việc lập kế hoạch tài chính thực hiện theo quy định tại điều lệ của TCTD, CN ngân hàng nước ngoài.
Về công tác kiểm toán, TCTD phải tổ chức kiểm toán nội bộ theo quy định tại Điều 41 Luật các TCTD và các quy định pháp luật khác có liên quan.
Việc kiểm toán báo cáo tài chính của TCTD, CN ngân hàng nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về kiểm toán.
Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn về chế độ tài chính, TCTD, CN ngân hàng nước ngoài xây dựng quy chế tài chính của mình trình Đại hội cổ đông hoặc Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên phê duyệt làm căn cứ thực hiện…
Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 25/9/2017. Nội dung giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà nước có hiệu lực thi hành từ năm 2018./.

Hiền Nguyễn


:: Các tin khác
Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của các Ngân hàng LPB, PVCombank và ABBank (11/08/2017)
Chấp thuận thành lập một số Quỹ tín dụng nhân dân (11/08/2017)
NHNN sẽ đảm nhận chức năng thanh quyết toán cuối cùng tiền giao dịch trái phiếu Chính phủ (01/08/2017)
Thống đốc NHNN: Yêu cầu các TCTD cắt giảm chi phí để hạ lãi suất (31/07/2017)
Quyết định thành lập Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ (31/07/2017)
 
                                                                              
TIN MỚI ĐĂNG
                   
Logo
 Trang thông tin điện tử Ngân hàng Phát triển Việt Nam
 
 Giấy phép số : Số 05/GP-TTĐT, ngày cấp 07/03/2014
 Cơ quan chủ quản : Ngân hàng Phát triển Việt Nam
 Chịu trách nhiệm chính : Ông Trần Phú Minh - Phó Tổng giám đốc
 Địa chỉ : 25A Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội
 Điện thoại: (84-24) 3736 5659 - Fax: (84-24) 3736 5672
 Email:congthongtin@vdb.gov.vn