13/10/2017 16:23
Xem với cỡ chữ

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối DNTW tổ chức Hội nghị giao ban 9 tháng

Ngày 11/10/2017 tại Hà Nội, Cơ quan UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017.

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối; Thường trực cấp ủy, Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm UBKT các Đảng ủy trực thuộc.
Về kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát 9 tháng, Báo cáo của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối thống nhất đánh giá: công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ khối đã đi vào nền nếp; qua thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, cấp uỷ, UBKT các cấp đã chỉ ra những ưu điểm, mặt tồn tại, hạn chế, khuyết điểm kịp thời rút kinh nghiệm và chỉ đạo xem xét, xử lý nghiêm đối với các tổ chức Đảng, đảng viên có vi phạm, đề cao tính giáo dục, thuyết phục; đồng thời ngăn chặn, phòng ngừa các vi phạm từ khi còn manh nha, góp phần quan trong vào thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong nội bộ.

Bên cạnh những ưu điểm, 9 tháng đầu năm 2017, UBKT các cấp thuộc Đảng bộ Khối vẫn còn tồn tại, hạn chế: còn có UBKT tham mưu cấp ủy ban hành chương trình kiểm tra, giám sát còn chậm; một số UBKT Đảng uỷ trực thuộc chưa thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo Điều 32 Điều lệ Đảng; kiểm tra chấp hành và giám sát chuyên đề nhiều nhưng chưa phát hiện để chuyển kiểm tra dấu hiệu vi phạm. Một số cuộc kiểm tra, giám sát thực hiện chưa đảng bảo quy trình, chất lượng, hiệu quả còn hạn chế; lưu giữ hồ sơ chưa đầy đủ; việc theo dõi kết quả thực hiện thông báo kết luận kiểm tra, thông báo kết quả giám sát chưa được quan tâm. Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm chưa có nhiều chuyển biến; việc nắm bắt phát hiện và xác định để kiểm tra dấu hiệu vi phạm chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ; chưa tham mưu với cấp uỷ tổ chức tập huấn công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện quy chế phối hợp với thanh tra, kiểm soát nội bộ, kiểm toán trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng có mặt còn hạn chế...
Phát huy những kết quả đạt được, 3 tháng cuối năm 2017, UBKT các cấp tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ:
Tham mưu giúp cấp ủy tiếp tục quán triệt, thực hiện các quy định, hướng dẫn của TW về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng;
Tham mưu BTV Đảng ủy Khối triển khai hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, UBKT;
Chủ động tham mưu triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2017 và chấp hành chế độ báo cáo;
Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn UBKT đảng uỷ trực thuộc trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng;
Phối hợp với cấp uỷ cấp dưới trong việc nắm bắt, trao đổi thông tin thực hiện tốt các nhiệm vụ do Đảng uỷ khối giao…
Hội nghị tiến hành thảo luận chuyên đề "Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm của cấp uỷ và UBKT".
Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Tấn Công nêu rõ: Cấp uỷ các cấp tiếp tục quan tâm, chỉ đạo hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát của năm 2017; chú trọng, làm tốt công tác giám sát thường xuyên qua các kênh thông tin, nhằm phát hiện vi phạm để ngăn chặn, phòng ngừa các hành vi; cân nhắc việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, lấy chất lượng là hàng đầu; làm tốt việc nắm tình hình, kịp thời phát hiện để kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên, đặc biệt lưu ý trong các lãnh vực về quản lý kinh tế, quản lý cán bộ, tham nhũng.

UBKT Đảng ủy VDB

Tìm theo ngày :