22/01/2018 10:15
Xem với cỡ chữ

Doanh nghiệp huy động 30,2 triệu tỷ đồng vào sản xuất kinh doanh

Tại thời điểm 1/1/2017, tổng nguồn vốn được huy động vào sản xuất kinh doanh của khu vực doanh nghiệp (DN) là 30,2 triệu tỷ đồng, gấp 2,03 lần năm 2012. Bình quân giai đoạn 2012-2017 mỗi năm khu vực này thu hút thêm 15,2% nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh.

Đó là chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh của khu vực DN đang hoạt động tại kết quả Tổng điều tra Kinh tế năm 2017 do Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố ngày 19/1/2018, tại Hà Nội.
Theo đó, tại thời điểm 1/1/2017, các DN ngoài nhà nước thu hút nguồn vốn nhiều nhất với 16,8 triệu tỷ đồng, gấp 2,2 lần năm 2012. Bình quân giai đoạn 2012-2017 mỗi năm khu vực này thu hút thêm 17,1% nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh (SXKD).
Mặc dù số DN liên tục giảm do cổ phần hóa nhưng các DN nhà nước vẫn thu hút nhiều nguồn vốn cho SXKD. Tính đến thời điểm 1/1/2017 khu vực này thu hút 8,4 triệu tỷ đồng, gấp 1,72 lần năm 2012. Bình quân giai đoạn 2012-2017 mỗi năm các DN nhà nước thu hút thêm 11,5% vốn cho SXKD.
Các DN FDI thu hút 5,07 triệu tỷ đồng vốn cho SXKD, gấp 2,12 lần năm 2012. Bình quân giai đoạn 2012-2017 mỗi năm các DN FDI thu hút thêm 16,3% vốn cho SXKD.
Đối với ngành kinh tế, tại thời điểm 1/1/2017 các DN thuộc khu vực dịch vụ thu hút nhiều vốn cho SXKD nhất với 18,5 triệu tỷ đồng, gấp 1,9 lần năm 2012. Bình quân giai đoạn 2012-2017 mỗi năm khu vực này thu hút thêm 13,6% vốn cho SXKD.
Tuy có khối lượng vốn thu hút thấp hơn khu vực dịch vụ, nhưng các DN hoạt động trong khu vực công nghiệp và xây dựng đang là khu vực có tốc độ thu hút vốn nhanh nhất khối DN. Thời điểm 1/1/2017 các DN khu vực công nghiệp và xây dựng thu hút 11,6 triệu tỷ đồng vốn, gấp 2,3 lần năm 2012. Bình quân giai đoạn 2012-2017 mỗi năm khu vực này thu hút thêm 18,4% vốn cho SXKD.
Tại thời điểm 1/1/2017 có 5.369 DN có nguồn vốn từ 500 tỷ đồng trở lên, tăng 89% so với năm 2012, trong đó 62% là các DN ngoài nhà nước, 24% thuộc khu vực FDI. Các DN này chủ yếu hoạt động trong ngành chế biến chế tạo, xây dựng, thương mại, kinh doanh bất động sản.
Về doanh thu năm 2016, khu vực DN tạo ra 17,45 triệu tỷ đồng doanh thu thuần, gấp 1,7 lần năm 2011, bình quân 5 năm qua mỗi năm toàn bộ khu vực DN tạo ra thêm 11,9% doanh thu.
Các DN ngoài nhà nước có doanh thu đạt cao nhất với 9,76 triệu tỷ đồng, gấp 1,75 lần năm 2011, bình quân giai đoạn 2011-2016 khu vực này tạo ra thêm 11,9% doanh thu. Tiếp đến là khu vực các DN FDI năm 2016 tạo ra 4,81 triệu tỷ đồng, gấp 2,37 lần năm 2011. Bình quân giai đoạn 2011-2016 mỗi năm khu vực này tạo ra thêm 18,8% doanh thu. Thấp nhất là khu vực DN nhà nước, năm 2016 chỉ tạo ra 2,88 triệu tỷ đồng doanh thu, tăng 6,7% so với năm 2011.
Về mức đóng góp vào ngân sách nhà nước, các DN ngoài nhà nước chiếm tỷ trọng cao nhất với 46%, tiếp đến là các DN nhà nước 29% và DN FDI là 25%. Các DN dịch vụ đóng góp 51,7% tổng các khoản nộp ngân sách của DN. Các DN công nghiệp và xây dựng đóng góp 48% cho ngân sách của khối DN.

Trung Nguyễn theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Tìm theo ngày :