15/03/2018 11:11
Xem với cỡ chữ

Công nhận kết quả thực hiện đề tài KHCN cấp Ngành

Ngày 05/3/2018, Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã ký quyết định số 56/QĐ-NHPT công nhận kết quả thực hiện đề tài KHCN cấp Ngành “Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của Ngân hàng Phát triển Việt Nam” do Ban Kiểm tra nội bộ chủ trì.

Trước đó, ngày 20/12/2017, đề tài đã được VDB tổ chức đánh giá, nghiệm thu. Trên cơ sở ý kiến tham góp của Hội đồng đánh giá, nghiệm thu, nhóm thực hiện đề tài đã hoàn thiện đề tài và được Tổng Giám đốc xem xét, công nhận kết quả thực hiện đề tài.
Đề tài được Hội đồng đánh giá, nghiệm thu nhận xét có tính khoa học và giá trị thực tiễn cao. Kết quả thực hiện đề tài sẽ được xem xét ứng dụng vào công tác kiểm soát, kiểm tra nội bộ giúp nâng cao chất lượng hoạt động của VDB, đặc biệt trong giai đoạn chuyển đổi cơ cấu, mô hình hoạt động hiện nay.

Phòng NCKH và TBM – Trung tâm Đào tạo và NCKH

Tìm theo ngày :