23/03/2018 14:49
Xem với cỡ chữ

Tăng biện pháp giám sát hệ thống ngân hàng

Theo quy định mới của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), từ tháng 7/2018, trong quá trình giám sát, NHNN có thể có biện pháp can thiệp sớm đối với các tổ chức tín dụng yếu kém.

Thông tư số 04/2018/NHNN-TT có hiệu lực từ ngày 01/7/2018 (thay thế Thông tư số 08/2017/TT-NHNN) quy định về trình tự và thủ tục giám sát ngân hàng nhằm giảm thiểu sự yếu kém của các tổ chức tín dụng và góp phần hạn chế rủi ro đối với hệ thống ngân hàng.
Thông tư mới này còn được kỳ vọng sẽ giúp các quy định của Việt Nam trong lĩnh vực ngân hàng dần dần phù hợp với các quy định quốc tế.
Như vậy, ngoài việc đưa ra các khuyến nghị, cảnh báo hoặc xử lý vi phạm hành chính như hiện nay, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước hoặc Giám đốc Chi nhánh NHNN tại các tỉnh, thành phố có thể trình Thống đốc NHNN xem xét và có những hành động can thiệp sớm đối với đối tượng giám sát ngân hàng (các tổ chức tín dụng yếu kém).
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản áp dụng can thiệp sớm, đối tượng giám sát ngân hàng phải có văn bản báo cáo NHNN giải trình thực trạng, nguyên nhân và phương án khắc phục và tổ chức triển khai thực hiện.
Đơn vị thực hiện giám sát ngân hàng có quyền đề xuất cấp có thẩm quyền tiến hành làm việc trực tiếp, kiểm tra, thanh tra đột xuất đối với đối tượng giám sát ngân hàng theo quy định của pháp luật.

HN Nguồn: VNS

Tìm theo ngày :