09/05/2018 12:10
Xem với cỡ chữ

Kiểm soát chi nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến về dự thảo nghị định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

Bộ Tài chính là đại diện bên vay
Một trong những nội dung mới của dự thảo là về việc tổ chức đàm phán, ký kết thỏa thuận vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài.
Theo dự thảo, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ là cơ quan đề xuất trình Chính phủ về việc ký kết điều ước quốc tế, ký kết thỏa thuận về vốn ODA viện trợ không hoàn lại cho chương trình, dự án thuộc cơ quan mình, các trường hợp còn lại do Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đề xuất.
Bộ Tài chính là cơ quan đề xuất trình Chính phủ về việc ký kết điều ước quốc tế khung và điều ước quốc tế về vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi. Chính phủ giao Bộ Tài chính đại diện “Bên vay” tại các thỏa thuận vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài và chủ trì đàm phán, ký thỏa thuận vay và các văn kiện pháp lý liên quan theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
Khi có đầy đủ cơ sở đề xuất đàm phán quy định tại nghị định này, Bộ Tài chính chủ trì thành lập đoàn đàm phán thỏa thuận vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài, thành phần có đại diện cơ quan chủ quản dự án, chủ dự án, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và cơ quan khác có liên quan.Trưởng đoàn đàm phán thỏa thuận vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài phía Việt Nam là lãnh đạo cấp cục (hoặc vụ) của Bộ Tài chính do Chủ tịch nước ủy quyền trong trường hợp đàm phán điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước hoặc do Bộ trưởng Bộ Tài chính phân công đối với các thỏa thuận vay còn lại. Kết thúc đàm phán, Bộ Tài chính báo cáo kết quả đàm phán và trình cấp có thẩm quyền cho phép ký thỏa thuận vay khi hoàn thành cơ sở đề xuất ký khoản vay quy định tại khoản 2 điều 2 nghị định này.
Kiểm soát chi nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi
Về quy trình đề xuất đàm phán điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước về vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài, Bộ Tài chính dự thảo tờ trình Chính phủ, gửi Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, cơ quan chủ quản và cơ quan liên quan để góp ý kiến. Các cơ quan phải có văn bản trả lời trong thời hạn tối đa 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (trường hợp áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn là 5 ngày).
Trong 10 ngày kể từ khi hết hạn góp ý kiến, Bộ Tài chính tổng hợp, trình Chính phủ để Chính phủ trình Chủ tịch nước quyết định việc đàm phán điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước về vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài. Hồ sơ trình Chính phủ đề xuất đàm phán thực hiện theo Điều 11 Luật Điều ước quốc tế; trường hợp áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn hồ sơ thực hiện theo quy định tại Điều 72 Luật Điều ước quốc tế. Trên cơ sở quyết định đàm phán và ủy quyền đàm phán của Chủ tịch nước, giấy ủy quyền cho trưởng đoàn đàm phán phía Việt Nam do Bộ Ngoại giao cấp, Bộ Tài chính tổ chức thực hiện đàm phán theo quy định.
Dự thảo nghị định cũng quy định về kiểm soát chi nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài. Theo đó, việc kiểm soát và thanh toán vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài áp dụng theo các quy định hiện hành đối với nguồn vốn ngân sách nhà nước.
Kiểm soát chi trước là việc cơ quan kiểm soát chi kiểm tra, xác nhận tính hợp pháp, hợp lệ của khoản chi trước khi chủ dự án rút vốn thanh toán cho nhà thầu, người thụ hưởng. Kiểm soát chi sau là việc cơ quan kiểm soát chi kiểm tra, xác nhận tính hợp pháp, hợp lệ của khoản chi sau khi chủ dự án đã rút vốn thanh toán cho nhà thầu, người thụ hưởng.
Trong vòng 30 ngày kể từ ngày rút vốn thanh toán, chủ dự án phải hoàn tất hồ sơ thanh toán gửi cơ quan kiểm soát chi xác nhận để làm cơ sở thực hiện lần thanh toán kế tiếp./.

Đào Huyền - Theo Thời báo Tài chính

Tìm theo ngày :