15/05/2018 16:01
Xem với cỡ chữ

Ngân hàng Nhà nước công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng

Ngày 07/5/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 891/QĐ-NHNN về việc Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN.

Theo đó, danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thực hiện tại NHNN bao gồm: Thủ tục đề nghị chấp thuận thay đổi tên của ngân hàng hợp tác xã; Thủ tục đề nghị chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của ngân hàng hợp tác xã; Thủ tục thông báo địa chỉ (không thay đổi địa điểm) đặt trụ sở chính của ngân hàng hợp tác xã; Thủ tục đề nghị chấp thuận thay đổi nội dung, phạm vi hoạt động của ngân hàng hợp tác xã; Thủ tục đề nghị chấp thuận thay đổi thời hạn hoạt động của ngân hàng hợp tác xã; Thủ tục đề nghị thay đổi mức vốn điều lệ của ngân hàng hợp tác xã; Thủ tục đề nghị tạm ngừng hoạt động kinh doanh từ 05 ngày làm việc trở lên, trừ trường hợp tạm ngừng hoạt động do sự kiện bất khả kháng của ngân hàng hợp tác xã; Thủ tục đề nghị chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến của ngân hàng hợp tác xã; Thủ tục đề nghị chấp thuận thay đổi tên của tổ chức tài chính vi mô; Thủ tục đề nghị chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của tổ chức tài chính vi mô; Thông báo thay đổi địa chỉ (không thay đổi địa điểm) đặt trụ sở chính của tổ chức tài chính vi mô; Thủ tục đề nghị chấp thuận thay đổi nội dung, phạm vi hoạt động của tổ chức tài chính vi mô; Thủ tục đề nghị chấp thuận thay đổi thời hạn hoạt động của tổ chức tài chính vi mô; Thủ tục đề nghị chấp thuận thay đổi mức vốn điều lệ của tổ chức tài chính vi mô; Thủ tục đề nghị mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp giữa các thành viên góp vốn hiện tại của tổ chức tài chính vi mô là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; Thủ tục đề nghị mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp giữa thành viên góp vốn hiện tại và thành viên góp vốn mới (bên mua, bên nhận chuyển nhượng) của tổ chức tài chính vi mô là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; Thủ tục đề nghị mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp của chủ sở hữu của tổ chức tài chính vi mô là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Thủ tục đề nghị sửa đổi Giấy phép hoạt động trong trường hợp tổ chức tài chính vi mô hoàn tất việc mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp; Thủ tục đề nghị tạm ngừng hoạt động kinh doanh từ 05 ngày làm việc trở lên, trừ trường hợp tạm ngừng hoạt động do sự kiện bất khả kháng của tổ chức tài chính vi mô;
Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN bao gồm: Thủ tục chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện của Quỹ tín dụng nhân dân; Thủ tục chấp thuận tăng, giảm vốn điều lệ vượt mức quy định của Quỹ tín dụng nhân dân; Thủ tục chấp thuận thay đổi tên của Quỹ tín dụng nhân dân; Thủ tục chấp thuận thay đổi nội dung hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương; Thủ tục chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở; Thủ tục chấp thuận tăng, giảm vốn điều lệ vượt mức quy định của quỹ tín dụng nhân dân cơ sở; Thủ tục chấp thuận thay đổi tên của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở; Thủ tục chấp thuận thay đổi nội dung hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở; Thủ tục chấp thuận thay đổi phạm vi hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở; Thủ tục chấp thuận thay đổi thời hạn hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở; Thay đổi tên của tổ chức tài chính quy mô nhỏ; Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của tổ chức tài chính quy mô nhỏ; Thay đổi nội dung hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ; Thủ tục gia hạn giấy phép đối với tổ chức tài chính quy mô nhỏ; Thay đổi mức vốn điều lệ của tổ chức tài chính quy mô nhỏ; Chuyển nhượng phần vốn góp của các bên góp vốn trong tổ chức tài chính quy mô nhỏ (đối với tổ chức tài chính quy mô nhỏ dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên); Chuyển nhượng phần vốn góp của các bên góp vốn trong tổ chức tài chính quy mô nhỏ (đối với tổ chức tài chính là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên); Thủ tục sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ của tổ chức tài chính quy mô nhỏ.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/06/2018.

Hoàng Vũ, theo sbv.gov.vn

Tìm theo ngày :