31/05/2018 16:43
Xem với cỡ chữ

Quy định về tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân trong Đảng bộ NHPT Việt Nam

Giải quyết vấn đề tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của đảng viên và công dân luôn đóng vai trò quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức đảng. Ngày 28/5/2018 UBKT của Đảng ủy đã ban hành Quy định số 124/QĐi-UBKT về tiếp nhận, xử lý đơn thư tiếp đảng viên và công dân, quy định gồm 5 Phần, 17 Điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
1. Về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và giải thích từ ngữ: Quy định này quy định nguyên tắc, thẩm quyền, trách nhiệm, nội dung, quy trình, thủ tục trong việc tiếp nhận, xử lý, theo dõi, tổng hợp và báo cáo công tác xử lý đơn thư; tiếp đảng viên và công dân; công tác kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân. Quy định này áp dụng đối với các ủy viên UBKT của các cấp ủy, cán bộ của UBKT Đảng ủy NHPT. 
(1)Về đơn thư khiếu nại, tố cáo, bao gồm: đơn thư khiếu nại kỷ luật đảng; đơn thư tố cáo của đảng viên và công dân về hành vi của tổ chức Đảng hoặc đảng viên mà người có đơn thư cho là có dấu hiệu vi phạm Cương lĩnh, Điều lệ, chủ trương, nghị quyết, quy định, quy chế, kết luận của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của NHPT, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức hoặc cá nhân. 
(2) Về đơn thư kiến nghị, phản ánh, là trường hợp cơ quan, tổ chức, đảng viên và công dân cung cấp thông tin, báo cáo cho tổ chức đảng và đảng viên có trách nhiệm về dấu hiệu vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên; hoặc viết đơn thư phản ánh, góp ý, kiến nghị về công tác xây dựng Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định quản trị nội bộ của NHPT gửi đến UBKT của các cấp ủy.
2. Nguyên tắc tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân: Việc tiếp nhận và xử lý đơn thư phản ánh phải thực hiện theo đúng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đảm bảo tính khách quan, khoa học, chính xác, kịp thời. Ủy viên UBKT được phân công nhiệm vụ tổng hợp, theo dõi tình hình đơn thư là đầu mối giúp UBKT trong việc tiếp nhận đơn thư; theo dõi và tổng hợp tình hình đơn thư, báo cáo kết quả công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư và tiếp đảng viên, công dân. Đơn thư sau khi tiếp nhận phải được nghiên cứu kỹ và xử lý triệt để, chặt chẽ; kịp thời chuyển đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền giải quyết. Việc xử lý đơn thư phải bằng văn bản, do người có thẩm quyền ký ban hành theo quy chế làm việc của UBKT .
3. Quy định về tiếp nhận, xử lý đơn thư:  Đơn thư do tổ chức, cá nhân gửi đến UBKT qua đường bưu điện; đơn thư nhận trực tiếp qua công tác tiếp đảng viên và công dân hoặc do đảng ủy cấp trên chuyển, phải được bộ phận tiếp nhận đơn thư đóng dấu, đánh số thứ tự, ghi ngày tháng đến và vào sổ theo dõi đơn thư của UBKT, quản lý theo quy định. Tổ kiểm tra, giám sát của UBKT của các cấp ủy khi đang thực hiện nhiệm vụ, được trực tiếp nhận đơn thư có nội dung liên quan đến việc kiểm tra, giám sát của Tổ. Sau khi tiếp nhận phải báo cáo đ/c chí Phó Chủ nhiệm phụ trách Tổ cho ý kiến chỉ đạo xử lý, đồng thời thông báo để bộ phận Văn phòng UBKT vào số theo dõi đơn thư.
Đơn thư đủ điều kiện xử lý là đơn thư được viết tay hoặc đánh máy bằng tiếng Việt. Đơn thư khiếu nại kỷ luật ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; họ, tên và địa chỉ người khiếu nại; ngày, tháng, năm của quyết định thi hành kỷ luật hoặc quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật mà người bị thi hành kỷ luật khiếu nại; nội dung yêu cầu của người khiếu nại. Đơn thư tố cáo ghi rõ đối tượng bị tố cáo; nội dung tố cáo (bao gồm cả đơn thư theo quy định của Đảng không phải giải quyết theo quy trình giải quyết tố cáo). Đơn thư kiến nghị, phản ánh ghi rõ nội dung, đối tượng bị kiến nghị, phản ánh. Đơn thư đã được xử lý theo quy định, nhưng người khiếu nại, tố cáo cung cấp thêm tài liệu, chứng cứ mới. Đơn thư có ý kiến chỉ đạo của đ/c Bí thư và Thường trực, Thường vụ Đảng ủy.
4. Xử lý đơn thư khiếu nại kỷ luật Đảng: 
(1) Đối với đơn thư thuộc Đảng bộ NHPT - Sau khi có ý kiến của đ/c Chủ nhiệm, Uỷ viên UBKT chuyển đơn thư đến đ/c Phó Chủ nhiệm phụ trách địa bàn để chỉ đạo xem xét, xử lý và giải quyết theo quy định; Uỷ viên UBKT vào sổ theo dõi việc xử lý và kết quả xử lý. 
(2) Đối với đơn thư không thuộc thẩm quyền của Đảng ủy, Uỷ viên UBKT nghiên cứu, lập phiếu đề xuất giải quyết công việc trình đ/c Chủ nhiệm UBKT xem xét; sau khi có ý kiến của đ/c Chủ nhiệm, Uỷ viên UBKT giúp UBKT lập phiếu chuyển đơn thư, trong đó ghi họ tên, địa chỉ người khiếu nại, nội dung khiếu nại, yêu cầu báo cáo khi có kết quả, chuyển đơn thư đến tổ chức đảng có thẩm quyền giải quyết; thông báo cho người khiếu nại biết bằng văn bản. Đơn thư và kết quả giải quyết được sao chụp 01 bản để làm tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát. 
(3) Đối với đơn thư không thuộc Đảng bộ NHPT - Sau khi có ý kiến của đ/c Chủ nhiệm, Uỷ viên UBKT lập phiếu chuyển đơn thư, trong đó ghi họ tên, địa chỉ người khiếu nại, nội dung khiếu nại, chuyển đơn thư đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết; thông báo cho người khiếu nại biết bằng văn bản. Vào sổ theo dõi đơn thư để theo dõi đơn thư chuyển đi. 
5. Xử lý đơn thư tố cáo: 
(1) Đối với đơn thư thuộc Đảng bộ NHPT - Đơn thư thuộc thẩm quyền của Đảng ủy (bao gồm cả đơn thư theo quy định của Đảng không phải giải quyết theo quy trình giải quyết tố cáo) Sau khi có ý kiến của đ/c Chủ nhiệm, Ủy viên UBKT chuyển đơn thư đến đ/c Phó Chủ nhiệm phụ trách địa bàn (đơn vị) để chỉ đạo đề xuất với Thường trực UBKT hướng xem xét, xử lý và giải quyết theo quy định; Ủy viên UBKT vào sổ theo dõi kết quả giải quyết đơn thư. 
(2) Đối với đơn thư tố cáo các đ/c ủy viên BTV, ủy viên BCH..., Ủy viên UBKT có báo cáo và xử lý theo ý kiến chỉ đạo của Chủ nhiệm UBKT.
(3) Đối với đơn thư mà người tố cáo trực tiếp ký tên và có địa chỉ rõ ràng, tố cáo liên quan đến nhiều nội dung, nhiều đối tượng thuộc nhiều cấp, nhiều đơn vị, nhiều lĩnh vực..., trong đó có nội dung tố cáo, đối tượng bị tố cáo thuộc thẩm quyền của Đảng ủy, sau khi có ý kiến của đ/c Chủ nhiệm UBKT, Ủy viên UBKT chuyển đến đ/c Phó Chủ nhiệm phụ trách để chỉ đạo lập phiếu đề xuất với Thường trực UBKT hướng xử lý, giải quyết theo quy định đối với nội dung, đối tượng tố cáo thuộc thẩm quyền, đồng thời hướng dẫn người tố cáo gửi nội dung tố cáo khác đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết.
6. Thời gian xử lý đơn thư (tiếp nhận, phân loại, cập nhật thông tin, làm thủ tục chuyển hoặc xem xét thụ lý đơn thư): 
(1) Đối với đơn thư thuộc thẩm quyền của Đảng ủy - sau khi tiếp nhận, Ủy viên UBKT xử lý không quá 05 ngày làm việc. 
(2) Đối với đơn thư không thuộc thẩm quyền của Đảng ủy - sau khi tiếp nhận, việc xử lý không quả 10 ngày làm việc. Trường hợp đặc biệt, đơn thư phải được xử lý ngay trong ngày. 
(3) Đối với những trường hợp phải kéo dài thời gian xử lý, Ủy viên UBKT báo cáo đ/c Phó Chủ nhiệm phụ trách để báo cáo đ/c Chủ nhiệm xem xét quyết định, nhưng không quá thời hạn theo quy định của Luật Tố cáo, Luật Khiếu nại.
7. Quy định về tiếp đảng viên, công dân: UBKT của các cấp ủy thực hiện tiếp đảng viên và công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị tại văn phòng trụ sở làm việc/phòng tiếp công dân tại trụ sở cơ quan. Đối với tổ kiểm tra, giám sát đang thực hiện nhiệm vụ thì việc tiếp đảng viên và công dân được thực hiện tại trụ sở cơ quan, đơn vị... nơi đến công tác.
8. Xử lý nội dung đơn thư khi tiếp đảng viên, công dân: 
(1) Xử lý nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị thuộc thẩm quyền của Đảng ủy “ Trường hợp đảng viên, công dân có đơn thư kèm theo”: Đơn thư với nội dung đủ điều kiện xử lý (theo khoản 1, Điều 6 Quy định này) và thuộc thẩm quyền giải quyết của Đảng ủy thì tiếp nhận để xử lý theo quy định. Đối với đơn thư có một phần nội dung thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của Đảng ủy thì tiếp nhận nội dung đó, còn các nội dung khác không thuộc thẩm quyền  thì hướng dẫn người có đơn thư gửi đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để xem xét, giải quyết.“Trường hợp đảng viên, công dân trình bày trực tiếp, không có đơn thư kèm theo”: Hướng dẫn đảng viên, công dân viết đơn và thực hiện tiếp nhận đơn. Trường hợp đảng viên, công dân không tự viết được đơn thì phải ghi nội dung, đọc lại để người đó nghe, ký tên hoặc điểm chỉ vào văn bản. “ Trường hợp đảng viên, công dân đến tố cáo, kiến nghị, phản ánh đối với tổ chức, cán bộ đảng viên diện Đảng ủy quản lý, nội dung xuất phát từ việc khiếu nại không đạt mục đích, song không cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ chứng minh cho việc tố cáo của mình thì giải thích, hướng dẫn đảng viên, công dân thực hiện khiếu nại, tố cáo theo quy định”.
(2) Xử lý nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh không thuộc thẩm quyền của Đảng ủy: Giải thích cho đảng viên, công dân biết quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và hướng dẫn đảng viên, công dân đến cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết. 
(3) Khi tiếp đảng viên, công dân, có thể công khai thực hiện ghi âm lời khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của đảng viên, công dân nếu thấy cần thiết.
9. Trách nhiệm tiếp đảng viên, công dân: 
(1) Ủy viên UBKT báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của đ/c Chủ nhiệm UBKT về việc tiếp đảng viên, công dân sau khi có chỉ đạo, Ủy viên UBKT thực hiện việc tiếp đảng viên, công dân theo quy định. 
(2) Khi tiếp đảng viên, công dân phải phân công từ hai cán bộ trở lên thực hiện việc tiếp đảng viên, công dân. Cán bộ tiếp có trách nhiệm: Lắng nghe, ghi chép đầy đủ thông tin (họ và tên, địa chỉ của người được tiếp, nội dung trình bày của người được tiếp; giải thích, hướng dẫn cho người được tiếp biết và chấp hành theo các quy định  của Đảng và pháp luật của Nhà nước về quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; thẩm quyền xem xét, giải quyết của cơ quan chức năng.
(3) Cán bộ tiếp đảng viên, công dân được từ chối tiếp người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong các trường hợp quy định tại Điều 9 Luật tiếp công dân. 
(4) Việc tiếp đảng viên, công dân phải được ghi chép, phản ánh đầy đủ vào biên bản làm việc và có chữ ký hoặc điểm chỉ của các bên.
10. Kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân: Theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, Ủy viên UBKT giúp UBKT của các cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch và tiến hành kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy, UBKT cấp dưới trong việc tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân.
11. Tổ chức thực hiện: 
(1) Ủy viên UBKT của Đảng ủy NHPT và các Đảng ủy cơ sở có trách nhiệm tổ chức thực hiện; Bộ phận giúp việc của UBKT Đảng ủy NHPT chịu trách nhiệm giúp UBKT của các cấp ủy theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và báo cáo kết quả với Thường trực UBKT. 
(2) Căn cứ Quy định này, các Đảng ủy cơ sở chỉ đạo UBKT của các cấp ủy cấp mình thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân theo đúng quy định.
Quy định về tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân được ban hành sẽ tạo cơ sở pháp lý thuận lợi giúp UBKT của các cấp ủy và các đảng viên nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thống nhất thực hiện việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đối với đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong toàn Đảng bộ NHPT Việt Nam.
ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY NHPT
 

 

Tìm theo ngày :