Các nghiệp vụ khác

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ HOẠT ĐỘNG TDXK CỦA VDB

 

          VDB được thành lập theo Quyết định số 108/2006/QĐ-TTg ngày 19/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở tổ chức lại Quỹ HTPT nhằm thực hiện chính sách TDĐT và TDXK của Nhà nước thông qua việc huy động, tiếp nhận vốn của các tổ chức trong và ngoài nước và các nhiệm vụ khác.

          1. Nghiệp vụ TDXK tại VDB thực hiện trên cơ sở các văn bản của cấp có thẩm quyền quy định về cơ chế TDXK của Nhà nước như sau:

Khi VDB mới thành lập (19/5/2006): Nghiệp vụ TDXK của VDB được kế thừa, phát triển trên nền tảng hoạt động tín dụng hỗ trợ xuất khẩu ngắn hạn của Quỹ HTPT theo cơ chế được quy định tại Quyết định số 133/2001/QĐ-TTg ngày 10/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tín dụng hỗ trợ xuất khẩu. Theo đó: Mức vốn cho vay ngắn hạn tối đa bằng 70% giá trị Hợp đồng xuất khẩu hoặc 80% giá trị L/C hoặc 90% trị giá hối phiếu hợp lệ; Đồng tiền cho vay là VND với lãi suất bằng 80% lãi suất cho vay Tín dụng đầu tư; Các hình thức tín dụng hỗ trợ xuất khẩu ngắn hạn bao gồm: Cho nhà xuất khẩu vay (cho vay trước và sau khi giao hàng), Bảo lãnh dự thầu và Bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

          Đến 20/12/2006, sau khi VDB được thành lập, Chính phủ cũng đã sửa đổi cơ chế cho vay TDĐT và TDXK của Nhà nước; Theo đó, VDB thực hiện hoạt động TDXK theo quy định tại Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về Tín dụng đầu tư và Tín dụng xuất khẩu của Nhà nước. (Bãi bỏ Quyết định số 133/2001/QĐ-TTg ngày 10/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ). Theo quy định mới này, mức vốn cho vay tối đa bằng 85% giá trị hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu đã ký, hoặc giá trị L/C đối với cho vay trước khi giao hàng, hoặc trị giá hối phiếu hợp lệ đối với cho vay sau khi giao hàng; VDB được cho vay bằng VND hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi theo lãi suất do Bộ Tài chính công bố; Các hình thức TDXK thực hiện tại VDB bao gồm: Cho nhà xuất khẩu vay (cho vay trước hoặc sau khi giao hàng), Cho nhà nhập khẩu vay, Bảo lãnh TDXK, Bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

          Kể từ ngày 20/10/2011, nghiệp vụ TDXK của VDB thực hiện theo Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30/8/2011 của Chính phủ về Tín dụng đầu tư và Tín dụng xuất khẩu của Nhà nước (có hiệu lực kể từ ngày 20/10/2011) thay thế Nghị định số 151/2006/NĐ-CP nêu trên. Theo đó: Mức vốn cho vay không thay đổi so với quy định tại Nghị định số 151/2006/NĐ-CP nhưng bổ sung thêm ràng buộc “mức vốn cho vay đối với mỗi nhà xuất khẩu, nhà nhập khẩu nước ngoài không vượt quá 15% vốn điều lệ thực có của VDB.”; VDB cho vay bằng VND theo lãi suất do “Bộ Tài chính công bố phù hợp với lãi suất thị trường”; Các hình thức TDXK tại VDB chỉ còn: Cho nhà xuất khẩu vay (cho vay trước hoặc sau khi giao hàng), Cho nhà nhập khẩu nước ngoài vay.

          Kể từ ngày 15/5/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017 về Tín dụng đầu tư của Nhà nước (có hiệu lực kể từ ngày 15/5/2017). Kể từ thời điểm này, VDB không còn thực hiên nghiệp vụ Tín dụng xuất khẩu.

          2. Kết quả hoạt động cho vay TDXK tại VDB (từ năm 2006-2016): Thực tế nghiệp vụ TDXK tại VDB thời gian vừa qua, VDB mới chỉ triển khai được hình thức cho Nhà xuất khẩu vay với những kết quả cơ bản như sau:

          2.1. Doanh số cho vay và dư nợ bình quân TDXK từ 2006-2016:

Đơn vị: tỷ đồng

Năm

Doanh số cho vay

Dư nợ bình quân

Thủ tướng Chính phủ giao

VDB thực hiện

Tỷ lệ hoàn thành

2006

8.425

3.500

3.000

86%

2007

6.900

2.500

2.867

115%

2008

19.539

8.000

10.254

128%

2009

24.495

10.000

16.177

162%

2010

21.057

15.000

16.145

108%

2011

20.537

17.000

16.796

99%

2012

12.952

17.888

12.822

72%

2013

7.610

12.822

10.962

85%

2014

6.844

12.058

9.984

83%

2015

4.558

10.000

8.806

88%

2016

2.890

10.000

7.083

71%

 

         

          2.2. Số khách hàng cho vay và mức độ tập trung vốn cho vay giai đoạn 2011-2016:  

Năm

Số khách hàng có quan hệ TDXK

Tỷ trọng vốn TDXK thông thường cho các ngành/lĩnh vực  (%)

Thủy sản

Nông sản

Thủ công mỹ nghệ và các mặt hàng khác

2011

276

71

16

13

2012

187

75

15

10

2013

179

94

4

2

2014

185

93

6

1

2015

165

87

10

3

2016

164

86

12

2

 

         

          2.3. Kể từ 15/5/2017 đến nay, theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 32/2017/NĐ-CP, VDB đã dừng việc giải ngân cho vay TDXK, hiện đang tập trung thu nợ và xử lý nợ xấu các khoản vay TDXK trước đây.

Khách online:2566
Lượt truy cập: 13060027