Các nghiệp vụ khác

NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH CỦA VDB

 

Cuối năm 2008, trong giai đoạn khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, trước những khó khăn của nền kinh tế đất nước, ngày 11/12/2008  Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP về một số giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm, duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Một trong số các giải pháp đó là giao Ngân hàng Phát triển Việt Nam thực hiện nhiệm vụ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm hỗ trợ tốt hơn cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay để phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo thêm nhiều việc làm mới.

Để thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn tại Ngân hàng thương mại (kèm theo Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 và Quyết định 60/QĐ-TTg ngày 17/4/2009). Theo đó, đối tượng được VDB bảo lãnh vay vốn là doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (kể cả Hợp tác xã) có vốn điều lệ tối đa 20 tỷ đồng hoặc sử dụng dưới 1.000 lao động; đồng thời, phải đáp ứng được các điều kiện như: có dự án/phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả thuộc các lĩnh vực mà pháp luật không cấm; không có nợ quá hạn; có vốn chủ sở hữu tham gia tối thiểu 10%; sử dụng tài sản hình thành từ vốn vay thực hiện dự án đầu tư để thế chấp bảo đảm bảo lãnh tại VDB.

Từ khi triển khai Quy chế bảo lãnh, VDB đã phát hành 1.536 Chứng thư cam kết bảo lãnh với số vốn vay là 10.692,4 tỷ đồng (Bao gồm: 167 dự án với số vốn vay 3.252,95 tỷ đồng và 1.369 phương án với số vốn vay 7.439,45 tỷ đồng). Sau năm 2011,VDB không phát hành thêm Chứng thư bảo lãnh mới[1].

Bằng cơ chế bảo lãnh của VDB, đã có nhiều doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn vay từ NHTM để mở rộng đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần vào việc khắc phục khó khăn do suy giảm kinh tế toàn cầu, duy trì và tăng trưởng kinh tế. Nhiều dự án/phương án đã phát huy tốt hiệu quả, trả được nợ cho NHTM theo đúng hợp đồng tín dụng đã ký; nhiều doanh nghiệp được bảo lãnh từ ba đến năm lượt vay, vừa được bảo lãnh vay vốn thực hiện dự án vừa được bảo lãnh vay vốn thực hiện phương án sản xuất kinh doanh.

Đến thời điểm 30/6/2017, VDB đã thanh lý được 1.478 Chứng thư tương ứng với số tiền 9.624 tỷ đồng, số Chứng thư còn hiệu lực là 58 Chứng thư tương ứng với số tiền 1.068,4 tỷ đồng.

VDB cũng đã thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho 74 doanh nghiệp (80 Chứng thư bảo lãnh) khi các doanh nghiệp không có khả năng trả nợ cho các NHTM với số tiền trả nợ thay là 985,85 tỷ đồng. Dư nợ đến 30/6/2017 là 709,71 tỷ đồng.

 


[1] Ngày 10/01/2011, Thủ tướng Chính phủ ký QĐ số 03/2011/QĐ-TTg ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại NHTM thay thế QĐ số 14/2009/QĐ-TTg và số 60/QĐ-TTg, theo đó VDB chỉ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn trung và dài hạn để thực hiện dự án sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, sau khi QĐ 03/2011/QĐ-TTg có hiệu lực, VDB chưa phát hành Chứng thư theo QĐ này.

 

 

Khách online:2648
Lượt truy cập: 13060134