A - Thủ tục giải quyết công việc cấp Trung ương (HSC)
STTMã thủ tụcTên thủ tục hành chính
1.3 - Quản lý vốn uỷ thác
1005Thủ tục Cho vay lại vốn ODA: Thẩm định lại phương án tài chính của các Chương trình\ dự án
2006Thủ tục Thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác\Ký kết hợp đồng ủy thác
3007Thủ tục Thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh lý hợp đồng ủy thác
1.1 - Quản lý tín dụng của Nhà nước
4002Cho nhà nhập khẩu vay... sau khi giao hàng
5001Thủ tục Cho nhà nhập khẩu vay: Thẩm định, quyết định cho vay và ký kết hợp đồng tín dụng\Trường hợp Hội sở chính NHPT tiếp nhận hồ sơ vay vốn từ Khách hàng \ Hình thức cho vay từng lần trước khi giao hàng.
1.4 - Các hoạt động khác của NHPT
6009Thủ tục Tiếp nhận cán bộ thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc NHPT
7008Thủ tục Tuyển dụng cán bộ thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc NHPT
8010Thủ tục Huy động vốn tại Hội sở chính – NHPT: áp dụng với các tổ chức tài chính, tín dụng trong nước và nước ngoài.
1.2 - Quản lý bảo lãnh tín dụng của Nhà nước
9003Thủ tục Bảo lãnh TDXK: Thẩm định và phát hành thư bảo lãnh\Thuộc thẩm quyền quyết định của Tổng Giám đốc NHPT.
10004Thủ tục Bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng: Thẩm định và phát hành thư bảo lãnh\ thuộc thẩm quyền quyết định của Tổng Giám đốc NHPT