2.4 - Các hoạt động khác của NHPT
STTMã thủ tụcTên thủ tục hành chính
1075Thủ tục: Mở tài khoản thanh toán – Đối với khách hàng đã mở tài khoản, có thay đổi thông tin.
2076Thủ tục: Thanh toán trong nước–Thanh toán bằng Ủy nhiệm chi (UNC)
3077Thủ tục: Thanh toán trong nước–Thanh toán bằng Ủy nhiệm thu(UNT)
4078Thủ tục: Thanh toán trong nước – Thanh toán bằng Séc
5079Thủ tục: Thanh toán trong nước – Thu tiền mặt
6059Thủ tục Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước\Xóa nợ lãi\Trường hợp khách hàng bị giải thể
7062Thủ tục Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước\ Xóa nợ gốc\ Trường hợp khách hàng là cá nhân mất năng lực hành vi dân sự.
8065Thủ tục Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước\Xóa nợ gốc\ Trường hợp khách hàng bị giải thể.
9067Thủ tục Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước\Bán nợ\giá bán nợ bằng hoặc cao hơn dư nợ gốc\Trường hợp khách hàng gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan bất khả kháng
10068Thủ tục Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước\Bán nợ\giá bán nợ bằng hoặc cao hơn dư nợ gốc\Trường hợp khách hàng gặp rủi ro do thực hiện chuyển đổi sở hữu theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, gặp khó khăn về tài chính
11052Thủ tục Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước\ Khoanh nợ\ Trường hợp khách hàng gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan bất khả kháng.
12053Thủ tục Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước\ Khoanh nợ\ Trường hợp khách hàng gặp rủi ro do thực hiện chuyển dổi sở hữu theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, gặp khó khăn về tài chính.
13054Thủ tục Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước/ Xóa nợ lãi/ Trường hợp khách hàng gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan bất khả kháng.
14056Thủ tục Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước\ Xóa nợ lãi\ Trường hợp khách hàng là cá nhân mất năng lực hành vi dân sự.
15070Thủ tục Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước\Bán nợ\giá bán nợ thấp hơn dư nợ gốc\Trường hợp khách hàng gặp rủi ro do thực hiện chuyển đổi sở hữu theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, gặp khó khăn về tài chính.
16072Thủ tục Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước\Xử lý tài sản bảo đảm tiền vay\Trường hợp xử lý TSBĐ không thoả thuận được phương thức xử lý
17074Thủ tục: Mở tài khoản thanh toán – Mở tài khoản thanh toán lần đầu
18080Thủ tục: Thanh toán trong nước – Chi tiền mặt
19081Thủ tục Đầu tư, mua sắm tài sản cố định: Lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi đối với gói thầu dịch vụ tư vấn.
20083Thủ tục Đầu tư, mua sắm tài sản cố định: Thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình
21082Thủ tục Đầu tư, mua sắm tài sản cố định: Lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu hạn chế đối với gói thầu dịch vụ tư vấn
22084Thủ tục Đầu tư, mua sắm tài sản cố định : Sơ tuyển nhà thầu.
23085Thủ tục Đầu tư, mua sắm tài sản cố định : Lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi một giai đoạn đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp.
24086Thủ tục Đầu tư, mua sắm tài sản cố định : Lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu hạn chế một giai đoạn đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp.
25089Thủ tục Đầu tư, mua sắm tài sản cố định: Lựa chọn nhà thầu theo hình thức mua sắm trực tiếp.
26090Thủ tục Đầu tư, mua sắm tài sản cố định: Lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh trong mua sắm hàng hóa.
27092Thủ tục Đầu tư, mua sắm tài sản cố định : Lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu đối với gói thầu có giá gói thầu dưới 150 triệu đồng.
28093Thủ tục Đầu tư, mua sắm tài sản cố định: Tạm ứng hợp đồng
29095Thủ tục Đầu tư, mua sắm tài sản cố định: Quyết toán hợp đồng
30096Thủ tục Đầu tư, mua sắm tài sản cố định: Thanh lý hợp đồng.
31082Thủ tục Đầu tư, mua sắm tài sản cố định: Lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu hạn chế đối với gói thầu dịch vụ tư vấn
32055Thủ tục Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước\ Xóa nợ lãi\ Trường hợp khách hàng là DNNN thực hiện chuyển đổi sở hữu theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, gặp khó khăn về tài chính.
33057Thủ tục Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước\Xóa nợ lãi\Trường hợp khách hàng là cá nhân bị chết hoặc bị tuyên bố là đã chết.
34058Thủ tục Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước\Xóa nợ lãi\Trường hợp khách hàng là cá nhân bị tuyên bố là mất tích.
35060Thủ tục Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước\Xóa nợ lãi\Trường hợp khách hàng bị phá sản.
36061Thủ tục Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước\Xóa nợ gốc\ Trường hợp khách hàng gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan bất khả kháng.
37063Thủ tục Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước\Xóa nợ gốc\Trường hợp khách hàng là cá nhân bị chết hoặc bị tuyên bố là đã chết.
38064Thủ tục Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước\Xóa nợ gốc\Trường hợp khách hàng là cá nhân bị tuyên bố là mất tích
39069Thủ tục Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước\Bán nợ\giá bán nợ thấp hơn dư nợ gốc \Trường hợp khách hàng gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan bất khả kháng
40066Thủ tục Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước\Xóa nợ gốc\Trường hợp khách hàng bị phá sản.
41071Thủ tục Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước\Xử lý tài sản bảo đảm (TSBĐ) tiền vay\Trường hợp xử lý TSBĐ theo thoả thuận
42073Thủ tục Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước\Xử lý tài sản bảo đảm tiền vay \Trường hợp bên bảo đảm là pháp nhân tổ chức lại theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
43087Thủ tục Đầu tư, mua sắm tài sản cố định: Lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi hai giai đoạn đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp.
44088Thủ tục Đầu tư, mua sắm tài sản cố định : Lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu hạn chế hai giai đoạn đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp.
45091Thủ tục Đầu tư, mua sắm tài sản cố định : Lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu đối với gói thầu có giá gói thầu từ 150 triệu đồng trở lên.
46094Thủ tục Đầu tư, mua sắm tài sản cố định: Thanh toán khối lượng hoàn thành
47097Thủ tục Giải quyết khiếu nại, tố cáo