3.3 - Quản lý vốn uỷ thác
STTMã thủ tụcTên thủ tục hành chính
1179Thủ tục Cấp hỗ trợ sau đầu tư \Cấp tiền hỗ trợ sau đầu tư
2180Thủ tục Cấp hỗ trợ sau đầu tư / Thu hồi số tiền cấp hỗ trợ sau đầu tư
3181Thủ tục Thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác\Ký kết hợp đồng ủy thác Tại Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT
4182Thủ tục Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh lý hợp đồng ủy thác Tại Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT
5184Thủ tục Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác\Tạm ứng vốn\Dự án chuẩn bị đầu tư
6186Thủ tục Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác\Tạm ứng vốn\Chi phí thiết bị
7187Thủ tục Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác\Tạm ứng vốn\Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng là một hạng mục của dự án đầu tư
8188Thủ tục Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác\Tạm ứng vốn\Chi phí tư vấn đầu tư
9161Thủ tục Cho vay lại vốn ODA: Ký kết hợp đồng tín dụng
10162Thủ tục Cho vay lại vốn ODA: Kiểm soát chi\Tạm ứng lần đầu
11164Thủ tục Cho vay lại vốn ODA: Kiểm soát chi\Thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành theo hợp đồng
12168Thủ tục Cho vay lại vốn ODA: Xử lý rủi ro\Khách hàng là doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi sở hữu
13169Thủ tục Cấp hỗ trợ sau đầu tư\Thẩm định hồ sơ\Thẩm định hồ sơ dự án phân cấp.
14177Thủ tục Cấp hỗ trợ sau đầu tư\Ký kết Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư điều chỉnh\Trường hợp chủ đầu tư bán dự án đang được hỗ trợ sau đầu tư
15254Thủ tục Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\Thanh toán vốn\Hỗ trợ làm nhà ở, công trình phụ, vật kiến trúc kèm theo nhà ở; Hỗ trợ đời sống
16189Thủ tục Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác\Tạm ứng vốn\Chi phí quản lý dự án do chủ đầu tư (BQLDA) tự thực hiện
17193Thủ tục Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Dự án quy hoạch
18194Thủ tục Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Dự án chuẩn bị đầu tư
19196Thủ tục Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Chi phí thiết bị
20197Thủ tục Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Chi phí bồi thường, hỗ trợ
21199Thủ tục Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Chi phí quản lý dự án do chủ đầu tư (BQLDA) tự thực hiện
22207Thủ tục Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Chi phí khác còn lại bao gồm: các khoản phí, lệ phí cấp đất xây dựng, thuế chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí thẩm định dự án…
23209Thủ tục Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ là một hạng mục trong dự án đầu tư
24213Thủ tục Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác\Tạm ứng vốn\Chi phí thiết bị
25225Thủ tục Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Chi phí tư vấn
26218Thủ tục Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác\Tạm ứng vốn\Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ là dự án độc lập
27220Thủ tục Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Dự án quy hoạch
28224Thủ tục Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng
29227Thủ tục Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Chi phí quản lý dự án do chủ đầu tư (BQLDA) thuê tư vấn
30235Thủ tục Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Đối với hợp đồng mua nhà phục vụ tái định cư
31237Thủ tục Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\Tạm ứng vốn\Dự án quy hoạch
32242Thủ tục Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\Tạm ứng vốn\Hỗ trợ nhà ở, công trình phụ, vật kiến trúc kèm theo nhà ở; hỗ trợ đời sống
33244Thủ tục Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La/Tạm ứng vốn/Hỗ trợ chi phí đào tạo, chuyển đổi ngành nghề, mua sắm công cụ lao động
34246Thủ tục Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\Tạm ứng vốn\Chi phí tổ chức thực hiện bồi thường
35247Thủ tục Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\Tạm ứng vốn\Chi phí quản lý dự án mang tính chất chi thường xuyên
36238Thủ tục Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\Tạm ứng vốn\Công trình xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu, điểm tái định cư
37241Thủ tục Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\Tạm ứng vốn\Bồi thường thiệt hại về tài sản và bồi thường khác
38245Thủ tục Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\Tạm ứng vốn\Công trình xây dựng tại điểm Tái định cư xen ghép
39249Thủ tục Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\Thanh toán vốn\Dự án quy hoạch
40251Thủ tục Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\Thanh toán vốn\Bồi thường thiệt hại về đất đối với các hộ dân tái định cư
41255Thủ tục Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\Thanh toán vốn\Hỗ trợ di chuyển đối với các hộ dân di chuyển đến khu, điểm Tái định cư tập trung hoặc Tái định cư xen ghép.
42260Thủ tục Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\Thanh toán vốn\Hỗ trợ làm đường công vụ di chuyển dân tái định cư
43264Thủ tục Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\Thanh toán vốn\Chi phí quản lý dự án mang tính chất chi thường xuyên
44268Thủ tục Thanh toán vốn đầu tư Dự án các công trình giao thông tránh ngập thuỷ điện Sơn La\Tạm ứng vốn\Dự án thực hiện đầu tư
45270Thủ tục Thanh toán vốn đầu tư Dự án các công trình giao thông tránh ngập thuỷ điện Sơn La\Thanh toán vốn\Thực hiện không thông qua hợp đồng xây dựng (trường hợp tự làm, các công việc quản lý dự án do chủ đầu tư trực tiếp thực hiện, các khoản chi khác theo tỷ lệ phần trăm...)
46166Thủ tục Cho vay lại vốn ODA: Giải ngân vốn vay từ tài khoản đặc biệt.
47167Thủ tục Cho vay lại vốn ODA: Xử lý rủi ro\Khách hàng bị thiệt hại do nguyên nhân khách quan
48171Thủ tục Cấp hỗ trợ sau đầu tư \ Ký kết Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư điều chỉnh\ Trường hợp chủ đầu tư sáp nhập với doanh nghiệp khác.
49172Thủ tục Cấp hỗ trợ sau đầu tư\Ký kết Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư điều chỉnh\Chủ đầu tư (doanh nghiệp nhà nước) giao công ty theo qui định của chính phủ: chuyển sở hữu công ty cho tập thể người lao động. Tập thể người lao động thành lập công ty cổ phần
50173Thủ tục Cấp hỗ trợ sau đầu tư\ Ký kết Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư điều chỉnh\Công ty mẹ giao toàn bộ dự án cho công ty con (hạch toán độc lập) sở hữu, quản lý.
51192Thủ tục Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác\Tạm ứng vốn\Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ là một hạng mục trong dự án đầu tư
52195Thủ tục Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Chi phí xây dựng
53198Thủ tục Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Chi phí tư vấn đầu tư
54200Thủ tục Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Chi phí quản lý dự án do chủ đầu tư (BQLDA) thuê tư vấn
55208Thủ tục Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Đối với hợp đồng mua nhà phục vụ tái định cư
56210Thủ tục Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác\Tạm ứng vốn\Dự án quy hoạch
57214Thủ tục Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác\Tạm ứng vốn\Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng
58219Thủ tục Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\ Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ là một hạng mục trong dự án đầu tư
59221Thủ tục Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Dự án chuẩn bị đầu tư
60230Thủ tục Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Chi phí nghiên cứu khoa học công nghệ liên quan đến dự án, chi phí chuyên gia, đào tạo công nhân kỹ thuật và cán bộ quản lý sản xuất
61232Thủ tục Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Chi phí kiểm toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư.
62236Thủ tục Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ là một hạng mục trong dự án đầu tư
63239Thủ tục Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\Tạm ứng vốn\Bồi thường thiệt hại về đất đối với các hộ dân tái định cư
64240Thủ tục Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\Tạm ứng vốn\Bồi thường thiệt hại về đất đối với các hộ dân sở tại bị thu hồi đất để xây dựng khu điểm tái định cư
65243Thủ tục Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\Tạm ứng vốn\Hỗ trợ sản xuất
66248Thủ tục Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\Tạm ứng vốn\Chi phí quản lý dự án mang tính chất chi xây dựng cơ bản
67252Thủ tục Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\Thanh toán vốn\Bồi thường thiệt hại về đất đối với các hộ dân sở tại bị thu hồi đất để xây dựng khu điểm tái định cư
68257Thủ tục Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\Thanh toán vốn\Hỗ trợ di chuyển mồ mả
69259Thủ tục Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\Thanh toán vốn\Hỗ trợ chi phí đào tạo, chuyển đổi ngành nghề, mua sắm công cụ lao động.
70265Thủ tục Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\Thanh toán vốn\Chi phí quản lý dự án mang tính chất chi xây dựng cơ bản
71250Thủ tục Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\Thanh toán vốn\Công trình xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu, điểm tái định cư
72253Thủ tục Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\Thanh toán vốn\Bồi thường thiệt hại về tài sản và bồi thường khác
73256Thủ tục Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\Thanh toán vốn\Hỗ trợ di chuyển đối với hộ dân di chuyển tự nguyện
74258Thủ tục Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\Thanh toán vốn\Hỗ trợ sản xuất
75261Thủ tục Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\Thanh toán vốn\Các khoản hỗ trợ khác
76262Thủ tục Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\Thanh toán vốn\Công trình xây dựng tại điểm Tái định cư xen ghép
77263Thủ tục Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\Thanh toán vốn\Chi phí tổ chức thực hiện bồi thường
78266Thủ tục Thanh toán vốn đầu tư Dự án các công trình giao thông tránh ngập thuỷ điện Sơn La\Tạm ứng vốn\Dự án quy hoạch
79267Thủ tục Thanh toán vốn đầu tư Dự án các công trình giao thông tránh ngập thuỷ điện Sơn La\Tạm ứng vốn\Dự án chuẩn bị đầu tư
80165Thủ tục Cho vay lại vốn ODA: Kiểm soát chi\Thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành không theo hợp đồng
81160Thủ tục Cho vay lại vốn ODA: Ký kết hợp đồng bảo đảm tiền vay đối với các Chương trình/dự án
82163Thủ tục Cho vay lại vốn ODA: Kiểm soát chi \Tạm ứng lần thứ 2 trở đi
83165Thủ tục Cho vay lại vốn ODA: Kiểm soát chi\Thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành không theo hợp đồng
84170Thủ tục Cấp hỗ trợ sau đầu tư\Ký kết Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư
85174Thủ tục Cấp hỗ trợ sau đầu tư\Ký kết Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư điều chỉnh \Trường hợp mua bán nợ giữa các tổ chức tín dụng.
86175Thủ tục Cấp hỗ trợ sau đầu tư\Ký kết Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư điều chỉnh\tổ chức tín dụng điều chỉnh Hợp đồng tín dụng, gia hạn nợ; điều chỉnh mức trả nợ từng kỳ hạn, thời hạn cho vay, thời hạn thu nợ, lãi suất vay vốn
87176Thủ tục Cấp hỗ trợ sau đầu tư\Ký kết Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư điều chỉnh\Thay đổi người đại diện theo pháp luật, số tài khoản, địa chỉ doanh nghiệp.
88201Thủ tục Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ là dự án độc lập
89203Thủ tục Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Chi phí nghiên cứu khoa học công nghệ liên quan đến dự án, chi phí chuyên gia, đào tạo công nhân kỹ thuật và cán bộ quản lý sản xuất
90205Thủ tục Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Chi phí kiểm toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán
91206Thủ tục Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Chi phí thẩm tra tổng mức đầu tư; Chi phí di chuyển thiết bị thi công và lực lượng lao động đến công trường; Chi phí đăng kiểm chất lượng quốc tế, quan trắc biến dạng công trình; Chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công các công trình
92211Thủ tục Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác\Tạm ứng vốn\Dự án chuẩn bị đầu tư
93217Thủ tục Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác\Tạm ứng vốn\Chi phí quản lý dự án do chủ đầu tư (BQLDA) thuê tư vấn
94222Thủ tục Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Chi phí xây dựng
95229Thủ tục Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Chi phí khởi công, nghiệm thu, chạy thử, khánh thành
96231Thủ tục Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Chi phí bảo hiểm
97233Thủ tục Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Chi phí thẩm tra tổng mức đầu tư; Chi phí di chuyển thiết bị thi công và lực lượng lao động đến công trường; Chi phí đăng kiểm chất lượng quốc tế, quan trắc biến dạng công trình; Chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công các công trình
98269Thủ tục Thanh toán vốn đầu tư Dự án các công trình giao thông tránh ngập thuỷ điện Sơn La\Thanh toán vốn\Thực hiện qua hợp đồng xây dựng (Hợp đồng tư vấn; Hợp đồng cung cấp vật tư, thiết bị; Hợp đồng thi công xây dựng; Hợp đồng EPC; Hợp đồng chìa khoá trao tay)
99178Thủ tục Cấp hỗ trợ sau đầu tư \Thanh lý Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư
100183Thủ tục Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác\Tạm ứng vốn\dự án quy hoạch
101185Thủ tục Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác\Tạm ứng vốn\Chi phí xây dựng
102190Thủ tục Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác\Tạm ứng vốn\Chi phí quản lý dự án do chủ đầu tư (BQLDA) thuê tư vấn
103202Thủ tục Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Chi phí khởi công, nghiệm thu, chạy thử, khánh thành
104204Thủ tục Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Chi phí bảo hiểm
105212Thủ tục Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác\Tạm ứng vốn\Chi phí xây dựng
106216Thủ tục Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác\Tạm ứng vốn\Chi phí quản lý dự án do chủ đầu tư (BQLDA) tự thực hiện
107223Thủ tục Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Chi phí thiết bị
108225Thủ tục Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Chi phí tư vấn
109226Thủ tục Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Chi phí quản lý dự án do chủ đầu tư (BQLDA) tự thực hiện.
110228Thủ tục Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ là dự án độc lập
111234Thủ tục Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Chi phí khác còn lại bao gồm: các khoản phí, lệ phí cấp đất xây dựng, thuế chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí thẩm định dự án...