3.4 - Các hoạt động khác của NHPT
STTMã thủ tụcTên thủ tục hành chính
1273Thủ tục Cho vay thí điểm: Thẩm định và quyết định cho vay\Ổn định sản xuất ban đầu\Đối tượng khách hàng là Doanh nghiệp tư nhân\Phương thức cho vay theo từng lần.
2275Thủ tục Cho vay thí điểm: Thẩm định và quyết định cho vay\Ổn định sản xuất ban đầu\Đối tượng khách hàng là các loại hình Doanh nghiệp khác (ngoài Doanh nghiệp Nhà nước, Doanh nghiệp tư nhân)\Phương thức cho vay theo từng lần
3277Thủ tục Cho vay thí điểm: Thẩm định và quyết định cho vay\Đơn vị thi công\Đối tượng khách hàng là Doanh nghiệp Nhà nước.
4282Thủ tục Cho vay thí điểm: Ký kết Hợp đồng bảo đảm tiền vay - Đối với trường hợp tài sản bảo đảm (TSBĐ) là tài sản của người thứ ba
5285Thủ tục Tuyển dụng cán bộ thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Giao dịch NHPT hoặc Giám đốc Chi nhánh NHPT.
6287Thủ tục Huy động vốn tại Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT: áp dụng với các tổ chức tài chính, tín dụng trong và ngoài nước (trừ Công ty dịch vụ Tiết kiệm bưu điện, Bảo hiểm xã hội Việt Nam)
7272Thủ tục Cho vay thí điểm: Thẩm định và quyết định cho vay\Ổn định sản xuất ban đầu\Đối tượng khách hàng là Doanh nghiệp Nhà nước\Phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng.
8278Thủ tục Cho vay thí điểm: Thẩm định và quyết định cho vay\Đơn vị thi công\Đối tượng khách hàng là Doanh nghiệp tư nhân
9280Thủ tục Cho vay thí điểm: Ký kết Hợp đồng bảo đảm tiền vay\Đối với trường hợp tài sản bảo đảm (TSBĐ) là tài sản của Khách hàng
10283Thủ tục Cho vay thí điểm: Ký kết Hợp đồng tín dụng
11286Thủ tục Tiếp nhận cán bộ thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Giao dịch, Giám đốc Chi nhánh NHPT.
12288Thủ tục Huy động vốn tại Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT: áp dụng với Bảo hiểm xã hội Việt Nam
13274Thủ tục Cho vay thí điểm: Thẩm định và quyết định cho vay\Ổn định sản xuất ban đầu\ Đối tượng khách hàng là Doanh nghiệp tư nhân\ Phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng
14276Thủ tục Cho vay thí điểm: Thẩm định và quyết định cho vay\Ổn định sản xuất ban đầu\Đối tượng khách hàng là các loại hình Doanh nghiệp khác (ngoài Doanh nghiệp Nhà nước, Doanh nghiệp tư nhân)\Phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng.
15279Thủ tục Cho vay thí điểm: Thẩm định và quyết định cho vay\Đơn vị thi công\Đối tượng khách hàng là các loại hình Doanh nghiệp khác (ngoài Doanh nghiệp Nhà nước, Doanh nghiệp tư nhân)
16281Thủ tục Cho vay thí điểm: Ký kết Hợp đồng bảo đảm tiền vay\ Trường hợp bảo đảm bằng bảo lãnh (áp dụng đối với hình thức cho vay thí điểm ổn định sản xuất ban đầu)
17284Thủ tục Cho vay thí điểm: Giải ngân vốn vay
18271Thủ tục Cho vay thí điểm: Thẩm định và quyết định cho vay\Ổn định sản xuất ban đầu\Đối tượng khách hàng là Doanh nghiệp Nhà nước\Phương thức cho vay theo từng lần