Báo chí nói về VDB
Sau giai đoạn đầu thực hiện chính sách tín dụng đầu tư của nhà nước, do cơ chế chính sách chưa được hoàn thiện khiến hoạt động của VDB gặp nhiều khó khăn. Theo đó, VDB đang tập trung cơ cấu toàn diện về tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động, xử lý quyết liệt nợ xấu…
Ngày 20/01/2021   |Xem tiếp
Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) được thành lập ngày 19/5/2006 trên cơ sở tổ chức lại hệ thống Quỹ hỗ trợ phát triển để thực hiện chính sách tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước. Trải qua gần 15 năm hoạt động theo mô hình Ngân hàng, VDB đã và đang nỗ lực vượt qua những khó khăn, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được Chính phủ giao. Những hoạt động tích cực, những kết quả đã đạt được từ nguồn vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước thông qua VDB quản lý cho vay các chương trình, dự án kinh tế trọng điểm đã góp phần tích cực phục vụ tăng trưởng kinh tế - xã hội đất nước.
Ngày 20/01/2021   |Xem tiếp
Trải qua 15 năm hoạt động, Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã nỗ lực vượt qua những khó khăn, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được Chính phủ giao. Những nguồn vốn tín dụng do VDB quản lý cho vay đã góp phần tích cực phục vụ tăng trưởng kinh tế - xã hội của đất nước.
Ngày 08/01/2021   |Xem tiếp
Trang:
Tìm theo ngày :