Bán tài sản
Nhà đất bên thứ 3 là tài sản thế chấp tại Chi nhánh NHPT khu vực Nam Định – Hà Nam (Chi nhánh) để trả nợ vay cho Công ty TNHH TM và Dịch vụ Hoa Phương. Chi nhánh Thông báo về việc bán đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất đến các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản được biết và tham gia đăng ký mua tài sản.
Ngày 20/01/2020   |Xem tiếp
Thông tin về tài sản bán đấu giá:
Ngày 15/01/2020   |Xem tiếp
Thông tin về tài sản bán đấu giá:
Ngày 06/01/2020   |Xem tiếp
Sở Giao dịch I thông tin bán đấu giá tài sản là Tàu Thai Binh Bay đến các tổ chức, cá nhân có nhu cầu biết và tham gia đấu giá:
Ngày 26/12/2019   |Xem tiếp
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng tổ chức đấu giá 01 tàu biển Quang Minh Star đóng năm 2009.
Ngày 25/12/2019   |Xem tiếp
Sở Giao dịch I - VDB thông báo việc bán đấu giá tài sản là tàu Tràng An 05 đến các tổ chức, cá nhân có nhu cầu biết và tham gia đấu giá (thông tin đăng tải theo Thông báo đấu giá số 37.4/2019/TB-VNA ngày 25/12/2019 của Công ty Đấu giá Hợp danh VNA).
Ngày 25/12/2019   |Xem tiếp
Thông tin tài sản: tàu Hải Thắng 18 đóng năm 2016.
Ngày 21/12/2019   |Xem tiếp
V/v xử lý tài sản bảo đảm của Công ty CP CBTP Phương Nam (cv 224/NHPT.STR-TD).
Ngày 18/12/2019   |Xem tiếp
Thông tin bán đấu giá tài sản Tàu Thai Binh Bay đến các tổ chức, cá nhân có nhu cầu biết và tham gia đấu giá theo Thông báo đấu giá số 40.4/2019/TB-VNA ngày 16/12/2019 của Công ty Đấu giá Hợp danh VNA.
Ngày 17/12/2019   |Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :