Thông Tin Thẩm định
Một số nội dung trao đổi liên quan đến sự phù hợp của dự án với các quy hoạch của Nhà nước làm căn cứ xét duyệt chủ trương tiếp nhận hoặc quyết định đề xuất, xét duyệt cho vay dự án.
Ngày 29/03/2018   |Xem tiếp
Ngày 24/01/2018, Bộ Công Thương có Quyết định số 341/2018/QĐ-BTC về việc ban hành Biểu giá chi phí tránh được năm 2018 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018.
Ngày 31/01/2018   |Xem tiếp
Điện mặt trời là lĩnh vực đầu tư mới tại Việt Nam cũng như lĩnh vực mà VDB chưa từng thực hiện cho vay nên thông tin về lĩnh vực này chưa nhiều, do đó, qua bài viết này sẽ giúp Chi nhánh nắm bắt thông tin cũng như định hướng trong quá trình tiếp nhận, thẩm định cho vay các dự án liên quan đến điện năng lượng mặt trời.
Ngày 16/10/2017   |Xem tiếp
Ngày 17/7/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 82/2017/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.
Ngày 08/08/2017   |Xem tiếp
Ngày 07/07/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 30/2017/QĐ-TTg về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Ngày 26/07/2017   |Xem tiếp
Ngày 20/6/2017 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 900/QĐ-TTg về phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của chương trình 135 giai đoạn 2017-2020.
Ngày 26/07/2017   |Xem tiếp
Ngày 05/4/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
Ngày 03/05/2017   |Xem tiếp
Ngày 05/4/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản số 463/TCLN về việc hướng dẫn thẩm quyền phê duyệt dự án lâm sinh vay vốn TDĐT Nhà nước.
Ngày 12/04/2017   |Xem tiếp
Ngày 29/3/2017, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã có văn bản số 19/2017/TGYK-TĐ lưu ý các đơn vị trực thuộc về một số nội dung chính của Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.
Ngày 03/04/2017   |Xem tiếp
Ngày 15/02/2017, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 79/QĐ-BXD về Công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng trong tổng mức đầu tư dự án.
Ngày 08/03/2017   |Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:2663
Lượt truy cập: 13060159