19/11/2018 15:30
Xem với cỡ chữ

VDB rà soát kế hoạch năm 2018, xây dựng kế hoạch năm 2019

Trong các ngày, từ 08-19/11/2018 tại Trụ sở chính, Lãnh đạo VDB đã làm việc với các Chi nhánh, Sở Giao dịch và các Ban nghiệp vụ về việc rà soát kế hoạch năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019.

Tại các buổi làm việc, các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành VDB đã cùng Lãnh đạo các đơn vị tập trung rà soát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch giải ngân, thu nợ và kế hoạch tài chính trong 9 tháng đầu năm 2018 của các Chi nhánh, Sở Giao dịch cũng như tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ chế chính sách, văn bản quản trị nội bộ của các Ban nghiệp vụ thuộc Trụ sở chính.
Cùng với việc đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm 2018, Lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc cũng đã báo cáo Lãnh đạo Ngân hàng về dự kiến kế hoạch năm 2019 của đơn vị mình cùng với những đề xuất, kiến nghị nhằm đảm bảo tổ chức hoàn thành kế hoạch chung toàn ngành cũng như kế hoạch cụ thể của từng đơn vị trong năm 2018 và năm 2019.
Kết quả của đợt rà soát này là căn cứ để Hội đồng quản trị VDB xem xét điều chỉnh kế hoạch năm 2018 đã được phân bổ cho các đơn vị cũng như phê duyệt kế hoạch năm 2019 phù hợp với tình hình thực tế và kế hoạch mà Thủ tướng Chính phủ giao cho VDB./.

Ban Chính sách phát triển

Tìm theo ngày :

Khách online:3573
Lượt truy cập: 12969409