31/01/2019 09:58
Xem với cỡ chữ

Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng Ủy VDB năm 2019

Ngày 23/1/2019, Đảng ủy NHPT đã ban hành nghị quyết số 09-NQ/ĐU về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2019, với nội dung chính như sau:

Năm 2018, Đảng ủy VDB đã bám sát mục tiêu nhiệm vụ, ban hành Nghị quyết để lãnh đạo toàn diện các hoạt động của Đảng bộ VDB; chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc xây dựng nghị quyết, chương trình, kế hoạch cụ thể lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng của từng tổ chức, đơn vị nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng ở cơ sở.
Kịp thời quán triệt, triển khai các nghị quyết, chương trình hành động của cấp ủy cấp trên thực hiện các nghị quyết Hội nghị TW 6,7,8 khóa XII trong toàn Đảng bộ; tiếp tục làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động, động viên mọi nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao.
Thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy tại các tổ chức đảng trực thuộc; công tác quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy VDB nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025; chỉ đạo kiện toàn, bổ sung cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) các tổ chức đảng trực thuộc theo đúng quy trình, quy định của Đảng.
Lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tổ chức và cán bộ bảo đảm thực hiện theo quy định, quy trình về quản lý cán bộ về công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, kiện toàn cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các đơn vị thuộc và trực thuộc VDB.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tình hình hoạt động của Đảng bộ năm 2018 vẫn còn tồn tại, hạn chế cần chỉ đạo quyết liệt để khắc phục trong năm 2019 và những năm tiếp theo, đó là:
Trong công tác xây dựng Đảng
Việc kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết, chương trình hành động tại một số tổ chức đảng trực thuộc hiệu quả chưa cao.
Việc kiện toàn cán bộ các cấp còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu quản lý, hiện vẫn đang trong tình trạng tiếp tục thiếu hụt nhiều vị trí lãnh đạo, đặc biệt là các vị trí lãnh đạo chủ chốt của VDB.
Nội dung sinh hoạt ở một số chi bộ chưa phong phú; công tác phê bình ở một số đơn vị hiệu quả chưa cao.
Về thực hiện nhiệm vụ chính trị
Một số chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2018 chưa hoàn thành theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao và VDB đặt ra đầu năm.
Hệ thống văn bản quản trị nội bộ chậm được sửa đổi bổ sung đặc biệt là quy định phân cấp trong toàn ngành. Khung văn bản pháp lý chưa được hoàn thiện; Đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu chưa được phê duyệt làm căn cứ để tổ chức hoạt động.
Đảng viên giữ cương vị quản lý, điều hành, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở tổ chức, đơn vị chưa quyết liệt để có các giải pháp cụ thể chỉ đạo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao và mục tiêu đặt ra từ đầu năm 2018; trong một số lĩnh vực, việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện còn lúng túng, thiếu tính thống nhất; quan hệ phối hợp trong công tác của hệ thống, đơn vị chưa thực sự đạt hiệu quả cao, còn hiện tượng né tránh trách nhiệm.
Đảng ủy xác định mục tiêu trọng tâm  của công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019 là:
Tiếp tục nâng cao chất lượng triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng, ổn định hoạt động của VDB.
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo báo cáo Chính phủ, các Bộ ngành có cơ chế tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động nghiệp vụ hiện nay; đẩy nhanh việc ban hành các văn bản quản trị nội bộ.
Lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nội dung Đề án cơ cấu lại hoạt động gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2019-2020, kiện toàn bộ máy hoạt động, sắp xếp lại nhân sự theo Quy định 69-QĐ/TW, ngày 13/02/2017 của Ban Chấp hành TW nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.
Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2019.
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tập thể, cá nhân; chú trọng kiểm tra, giám sát đối với cán bộ đảng viên giữ cương vị lãnh đạo quản lý và người đứng đầu các tổ chức, đơn vị; lãnh đạo quyết liệt để cơ bản khắc phục dứt điểm các tồn tại.
Để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết, Ban Chấp hành Đảng bộ đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo năm 2019:
1. Ban Thường vụ Đảng ủy nghiên cứu ban hành các nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực nghiệp vụ trên cơ sở đề xuất của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; ban hành Nghị quyết về công tác tổ chức và cán bộ trong giai đoạn thực hiện tái cơ cấu 2019-2021. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ được phân công chỉ đạo, theo dõi các đơn vị, các lĩnh vực công tác phải thường xuyên giám sát, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện, hàng quý báo cáo Đảng ủy tình hình trong kỳ họp Ban Chấp hành Đảng bộ.
2. Đảng viên giữ cương vị lãnh đạo quản lý, điều hành hoạt động của VDB cụ thể hóa nội dung Nghị quyết này thành chương trình, kế hoạch, giao chỉ tiêu cho các đơn vị trong hệ thống; chỉ đạo kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện và tính tuân thủ của các đơn vị thuộc, trực thuộc; căn cứ kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các tập thể, cá nhân năm 2018 và rà soát quy hoạch lãnh đạo các cấp, báo cáo Đảng ủy về phương án sắp xếp lại tổ chức và cán bộ, đặc biệt đối với những cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, tín nhiệm thấp… cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và năng lực cán bộ, tránh để rủi ro có thể xảy ra do công tác bố trí sử dụng cán bộ.
3. Các cấp ủy tổ chức đảng (bao gồm cả các tổ chức đảng tại các Chi nhánh VDB chưa trực thuộc Đảng bộ VDB) tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy VDB, cụ thể hóa bằng nghị quyết chuyên đề phù hợp với tình hình của tổ chức đảng, đơn vị mình (gửi về Đảng ủy VDB qua Văn phòng Đảng ủy trước ngày 10/02/2019); phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, đảng viên để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, công tác tại tổ chức, đơn vị mình; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện theo Quý về Đảng ủy VDB.
4. Đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động của hệ thống, người đứng đầu các tổ chức (chính quyền, đoàn thể) chịu trách nhiệm trước Đảng ủy về việc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết tại đơn vị.
5. UBKT Đảng ủy phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm tra nội bộ, bộ phận Kiểm toán nội bộ để thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ và thực hiện trách nhiệm nêu gương của đảng viên.
6. Các Ban tham mưu xây dựng đảng trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình thực hiện việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các tổ chức đảng trong quá trình thực hiện, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy trong các kỳ họp.
7. Văn phòng Đảng ủy là đầu mối tổng hợp, phối hợp với các Ban tham mưu xây dựng đảng theo dõi việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện và định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy VDB.

PV

Tìm theo ngày :