04/06/2019 15:43
Xem với cỡ chữ

Ngân sách Nhà nước có thặng dư 3 tháng liên tiếp

Theo Bộ Tài chính, tình hình thu – chi ngân sách nhà nước tháng 5/2019 tiếp tục cho kết quả tích cực. Do tiến độ chi thấp hơn tiến độ thu ngân sách, nên cân đối ngân sách nhà nước tháng 5 và 5 tháng có thặng dư. Đây là tháng thứ ba liên tiếp, thu cân đối ngân sách có thặng dư.

Thu ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 5 ước đạt 110,2 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng đạt 628,1 nghìn tỷ đồng, bằng 44,5% dự toán, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2018.
Trong đó: Thu nội địa 5 tháng đạt 506,9 nghìn tỷ đồng, bằng 43,2% dự toán. Thu từ dầu thô 5 tháng ước đạt 23,39 nghìn tỷ đồng, bằng 52,4% dự toán. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 5 tháng ước đạt 97 nghìn tỷ đồng, bằng 51,3% dự toán.
Trong cân đối thu nội địa 5 tháng, ước tính cả nước có 52/63 địa phương thu nội địa đạt kế hoạch dự toán (trên 41%), trong đó 41 địa phương thu đạt trên 43% dự toán; 57 địa phương thu cao hơn so cùng kỳ.
Tổng chi NSNN tháng 5 ước đạt 120,7 nghìn tỷ đồng; luỹ kế 5 tháng đạt 550,2 nghìn tỷ đồng, bằng 33,7% dự toán.
Do tiến độ chi thấp hơn tiến độ thu ngân sách, nên cân đối NSNN tháng 5 và 5 tháng có thặng dư. Đây là tháng thứ ba liên tiếp, thu cân đối ngân sách có thặng dư (thu lớn hơn chi).
Cùng với tăng cường công tác thu ngân sách, Bộ Tài chính đã chủ động điều hành việc phát hành trái phiếu chính phủ để vừa sử dụng có hiệu quả ngân quỹ nhà nước, vừa đảm bảo nguồn thanh toán, chi trả kịp thời các khoản nợ gốc đến hạn và góp phần định hướng sự phát triển của thị trường, cơ cấu lại nợ công.
Tính đến ngày 23/5/2019, tổng số đã phát hành được 98,3 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ với kỳ hạn bình quân là 12,75 năm, lãi suất bình quân là 4,94%/năm./.

PLinh theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Tìm theo ngày :