17/06/2019 14:15
Xem với cỡ chữ

Tham gia giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ IV năm 2019

Thực hiện công văn 1824-CV/ĐUK ngày 4/6/2019 của Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Tuyên giáo Đảng ủy VDB đã ban hành công văn số 118-CV/BTGĐU ngày 10/6/2019 v/v tham gia giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng) lần thứ IV năm 2019.
Theo đó, Đảng ủy VDB yêu cầu các tổ chức Đảng trực thuộc tập trung thực hiện kế hoạch 71-KH/ĐUK ngày 19/4/2019 của Đảng ủy Khối và công văn hướng dẫn số 110-CV/BTGĐU ngày 25/4/2019 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy VDB về việc tham gia giải Búa liềm vàng.
Đồng thời phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, đơn vị, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, cổ vũ đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ VDB tích cực tham gia giải. Mục đích nhằm đưa Giải búa liềm gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, là một trong những nội dung đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2019.
Yêu cầu mỗi chi bộ có ít nhất 01 bài thi tham gia dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ IV – năm 2019 gửi trực tiếp cho Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối và 01 bản cho Đảng ủy VDB trước ngày 15/9/2019 để báo cáo Ban thường vụ Đảng ủy VDB.
Thanh Hương theo CV số 118-CV/BTGĐU
Tìm theo ngày :