18/07/2019 09:39
Xem với cỡ chữ

Đảng ủy Khối DNTW sơ kết công tác tuyên giáo – dân vận 6 tháng đầu năm 2019

Ngày 16/07/2019, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo - dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.
Hội nghị đã thông qua Dự thảo báo cáo sơ kết công tác Tuyên giáo - Dân vận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 của Đảng ủy Khối. Cũng tại hội nghị, đại diện các tập đoàn, tổng công ty đã phát biểu ý kiến, thảo luận tập trung làm rõ những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế trong công tác dân vận, công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm. Bên cạnh đó, nội dung thảo luận còn tập trung vào tình hình triển khai thực hiện nghị quyết 69-QĐ/TW ngày 13/02/2017 của Ban Bí thư khóa XII và hướng dẫn 17-HD/BTCTW ngày 05/10/2018 về việc hợp nhất các Ban tham mưu với các ban, đơn vị có chức năng nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp, đơn vị. Qua đây, các đại biểu cũng đã nêu lên những khó khăn bước đầu trong việc thực hiện, trao đổi những kinh nghiệm rút ra trong quá trình thực hiện tại đơn vị mình và đề xuất, kiến nghị để thực hiện hiệu quả công tác dân vận, tuyên giáo trong gian tới.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác tuyên giáo - dân vận của Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc; đề nghị các cấp ủy đảng trong Khối tập trung tìm kiếm các giải pháp, khắc phục những tồn tại, hạn chế đồng thời, tiếp tục chỉ đạo, tổ chức tốt việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt triển khai, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối; tuyên truyền trọng tâm, trọng điểm các ngày lễ lớn của năm 2019; chủ động, kịp thời nắm bắt và giải quyết diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên nhất là trong quá trình kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy doanh nghiệp, đơn vị. Thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019, các cấp ủy đảng cần rà soát xây dựng mới, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong doanh nghiệp, đơn vị. Chú trọng công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của người lao động; tham mưu thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở...
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tiếp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối và ý kiến tham luận của các đại biểu, từ đó sẽ bổ sung vào chương trình, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác 6 tháng cuối năm 2019 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Khối để phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Ban Tuyên giáo
Tìm theo ngày :