23/07/2019 10:04
Xem với cỡ chữ

Đảng ủy Khối DNTW Hội nghị triển khai nhiệm vụ kiểm tra giám sát 6 tháng cuối năm 2019

Ngày 18/7/2019, tại Nghệ An, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (ĐUK) tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và Tập huấn nghiệp vụ công tác Kiểm tra, giám sát (KT, GS).
Đến dự có các đồng chí: Tô Quang Thu - Phó chủ nhiệm UBKT Trung ương; Phạm Tấn Công - Phó Bí thư ĐUK Doanh nghiệp TW; đại diện lãnh đạo các Vụ thuộc Ủy ban Kiểm tra TW, lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối; thường trực cấp ủy, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm UBKT các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy khối. 
Báo cáo kết quả công tác KT, GS trong 6 tháng 2019 của ĐUK nêu rõ: Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong ĐUK đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy cùng cấp báo báo tổng kết công tác KT, GS năm 2018; tham mưu cấp ủy ban hành chương trình KT, GS năm 2019, bước đầu đạt một số kết quả. Số lượng tổ chức đảng được giám sát, số lượng đảng viên được KT, GS của cấp ủy và giám sát của UBKT các cấp tăng so với cùng kỳ năm 2018. Thực hiện có kết quả nhiệm vụ tham mưu cấp ủy và thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy giao; tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành chế độ báo cáo định kỳ theo yêu cầu.
Công tác KT, GS của cấp ủy và UBKT các cấp trong ĐUK được triển khai thực hiện tương đối toàn diện; UBKT các cấp đã từng bước khắc phục được tồn tại hạn chế thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tài chính đảng đối với cơ quan tài chính của cấp ủy cùng cấp và nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên. Qua KT, GS, cấp ủy, UBKT các cấp đã chỉ ra những ưu điểm, những mặt còn tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, để kịp thời rút kinh nghiệm và chỉ đạo xem xét, xử lý nghiêm minh đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, đề cao tính giáo dục, thuyết phục, răn đe; đồng thời ngăn chặn, phòng ngừa các vi phạm từ khi mới manh nha, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất…
Hội nghị trao đổi và thảo luận chuyên đề “triển khai, hướng dẫn thực hiện nội dung Quy định số 07-QĐi/TW ngày 28/8/2018 và Hướng dẫn số 06-HD/UBKT TW ngày 18/12/2018 về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm” giúp cho cấp ủy, UBKT các cấp thuộc Đảng bộ Khối nâng cao nghiệp vụ kiểm tra, khắc phục tình trạng lúng túng của một số cấp ủy, UBKT trong việc xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm. 
Báo cáo của UBKT Trung ương đã đánh giá kết quả công tác KT, GS 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm của ĐUK và các cấp ủy, UBKT cấp ủy trực thuộc, trong đó nhấn mạnh:
Cấp ủy các cấp thuộc ĐUK đã quan tâm tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác KT, GS và thi hành kỷ luật của đảng, kịp thới quán triệt, triển khai các văn bản về công tác KT, GS, qua đó nâng cao trách nhiệm của tổ chức, đảng viên khi thực hiện công tác KT, GS. UBKT các cấp đã chủ động tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch KT, GS; đôn đốc thực hiện kế hoạch…Đồng thời báo cáo cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế là: Công tác KT, GS ở một số đơn vị chưa đồng đều, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay; chưa chú trọng KT, GS vào các lãnh vực, địa bàn nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, nhất là việc phát hiện và thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm còn nhiều hạn chế bất cập. Việc kiểm điểm, quy trách nhiệm những vi phạm, khuyết điểm còn hữu khuynh, có trường hợp có biểu hiện né tránh; việc xem xét, xử lý kỷ luật còn vướng mắc, lúng túng về quy trình, thủ tục… Một số cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của một số tổ chức đảng chưa đáp ứng đươc yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tập đoàn, tổng công ty, khối ngân hàng trung ương…
Kết luận Hội nghị Phó chủ nhiệm UBKT Trung ương Tô Quang Thu đánh giá cao kết quả công tác KT, GS của cấp ủy, UBKT các cấp thuộc ĐUK đạt được trong 6 tháng đầu năm; đồng thời cần lưu ý một số nội dung: Cấp ủy, UBKT các cấp thuộc ĐUK tập trung thực hiện đầy đủ, toàn diện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 đã đề ra đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tiến độ; tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, lựa chọn đúng đối tượng, nội dung tập trung vào những vấn đề trọng điểm, dễ phát sinh sai phạm như: Công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính; đề ra các giải pháp có trọng tâm để thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm đạt kết quả và đánh giá những tồn tại, hạn chế để có hướng khắc phục. Tăng cường công tác giám sát thường xuyên, nắm chắc tình hình cở cơ sở; triển khai thực hiện Quy định số 195-QĐ/TW, ngày 18/6/2019 của Ban Bí thư về chỉ đạo của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới trong công tác KT,GS và kỷ luật của Đảng; kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT các cấp; tiếp tục tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…
UBKT Đảng ủy VDB
Tìm theo ngày :