30/07/2019 10:35
Xem với cỡ chữ

Phân công soạn thảo một số văn bản pháp luật liên quan đến VDB

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 26/07/2019 phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 7.
Theo đó, Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, trong đó bao gồm nội dung quy định về định trình tự, thủ tục thực hiện đầu tư đối với cấp bù lãi suất tín dụng ưu đãi, phí quản lý và cấp vốn điều lệ cho các ngân hàng chính sách nêu tại Khoản 6 Điều 5 Luật Đầu tư công.
Bên cạnh đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng được giao chủ trì soạn thảo Nghị định thay thế Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài và Nghị định số 132/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP.
Được biết, theo quy định hiện hành, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) là ngân hàng chính sách thực thi chính sách tín dụng đầu tư của Nhà nước, được ngân sách nhà nước cấp vốn điều lệ, cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý khi thực hiện chính sách này. Ngoài ra, VDB cũng là tổ chức được giao cho vay lại vốn ODA và vốn vay nước ngoài của Chính phủ. Vì vậy, các văn bản nói trên sau khi được ban hành sẽ tác động rất lớn đến các hoạt động nghiệp vụ của VDB./.
Ban Cân đối kế hoạch
Tìm theo ngày :