01/08/2019 14:39
Xem với cỡ chữ

Đảng ủy NHPT: Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

Ngày 31/7/2019, tại Hà Nội, Đảng ủy Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2019.
Đồng chí Đào Quang Trường - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Ủy viên BTV phụ trách Đảng bộ NHPT, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc NHPT  chủ trì, điều hành Hội nghị.
Dự, chỉ đạo Hội nghị có đồng chí: Hoàng Giang, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW); các đồng chí trong Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ, HĐQT, Ban điều hành; bí thư chi bộ các tổ chức đảng cơ sở thuộc Đảng bộ NHPT.
Thay mặt Đảng ủy NHPT, đồng chí Đào Quang Trường phát biểu khai mạc, trình bày báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Hội nghị cũng nghe báo cáo Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Đảng bộ NHPT. 
Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII nêu rõ: Nhiệm kỳ 2015 - 2020, BCH Đảng ủy NHPT đã lãnh đạo thực hiện nghiêm túc các nghị quyết về xây dựng Đảng. Việc triển khai thực hiện các nghị quyết được thực hiện bài bản, kịp thời cụ thể hóa, thể chế hóa bằng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án chuyên đề, nghiên cứu kỹ lưỡng, tạo chuyển biến mạnh mẽ và đạt được những kết quả quan trọng, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên, người lao động. 
Công tác xây dựng Đảng được chú trọng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; góp phần tích cực trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.
Công tác tư tưởng lý luận luôn được quan tâm đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, triển khai những nội dung có tính đột phá tạo sự nhận thức ngày càng sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời cũng nhân rộng những cách làm hay, kinh nghiệm tốt trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.
Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng đã được Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy NHPT thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, quy định của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và cấp ủy cấp trên.
Về thực hiện Điều lệ Đảng, cấp ủy từ Hội sở chính đến cơ sở thực hiện tốt việc quán triệt Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Đảng bộ Khối DNTW, Đảng ủy NHPT đã chủ động trong công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng như: củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; các quy định về trách nhiệm nêu gương nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống đảng viên, tổ chức, tổ chức các đợt học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; chủ động sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.
Trong thời gian tới, Đảng ủy NHPT xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nội dung cơ bản:  thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05; lãnh đạo công tác xây dựng đảng tiếp tục kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức, kiện toàn bộ máy hoạt động, sắp xếp lại nhân sự theo Đề án tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu; về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2019; chuẩn bị các điều kiện để thực hiện Đề án tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2019-2021, triển khai ngay các công việc cấp thiết ngay sau khi Đề án được phê duyệt; đẩy nhanh việc ban hành cơ chế chính sách mới, tạo hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ cho hoạt động của NHPT và xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản quản trị nội bộ; lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt xây dựng tổ chức, kiện toàn bộ máy hoạt động, sắp xếp lại nhân sự theo Đề án tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; triển khai việc tái cơ cấu khoản cho vay và vốn góp.
Hội nghị đã thảo luận, đánh giá các nội dung của Báo cáo, tiến hành các bước kiện toàn, bổ sung Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy NHPT nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Giang ghi nhận và đánh giá cao các kết quả đạt được của Đảng bộ NHPT trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành trong thực hiện công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đồng chí thống nhất đối với các giải pháp nêu trong báo cáo về thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của Đảng ủy NHPT; đồng thời, đồng chí yêu cầu tập thể Ban lãnh đạo, Ban Thường vụ, đảng viên Đảng bộ NHPT tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng các cấp, phải cụ thể hóa, sâu sát hơn, phù hợp thực tiễn hoạt động của hệ thống NHPT trong tình hình mới./.
Thực hiện Trần Hải
Tìm theo ngày :