20/08/2019 15:10
Xem với cỡ chữ

Đảng ủy VDB thành lập Ban chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch

Ngày 19/8/2019, Đảng ủy Ngân hàng phát triển Việt Nam (VDB) đã ban hành Quyết định số 657 – QĐ/ĐU về việc thành lập Ban chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.
Ban chỉ đạo gồm 9 thành viên do đồng chí Đào Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy VDB làm Trưởng Ban, đồng chí Nguyễn Gia Thế, Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng Ban Kiểm soát làm Phó Trưởng ban. Các đồng chí đại diện ban Tham mưu của Đảng ủy: Tuyên giáo, Tổ chức, Ủy Ban Kiểm tra, Văn phòng Đảng ủy; Tạp chí Hỗ trợ phát triển, Công đoàn và Đoàn thanh niên làm thành viên.
Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; nâng cao nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước âm mưu, thủ đoạn, chiêu bài chống phá ngày càng tinh vi, xảo quyệt của thế lực thù địch, đối tượng phản động, bất mãn, cơ hội chính trị; góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Thông qua thực hiện Nghị quyết, tạo sự thống nhất, thông suốt, kịp thời trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, bảo đảm tính hiệu quả, góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong toàn hệ thống chính trị.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
HN
Tìm theo ngày :