21/08/2019 15:38
Xem với cỡ chữ

Sở Giao dịch I - Ngân hàng Phát triển Việt Nam xử lý tài sản bảo đảm tiền vay là Tàu Thai Binh Bay của Công ty Cổ phần Vận tải biển Anh Tú

Thông tin bán đấu giá tài sản là Tàu Thai Binh Bay đến các tổ chức, cá nhân có nhu cầu biết và tham gia đấu giá theo Thông báo đấu giá số 08.4/2019/TB-VNA ngày 21/8/2019 của Công ty Đấu giá Hợp danh VNA.
Chi tiết về thông tin tài sản đấu giá được Công ty Đấu giá hợp danh VNA đăng thông báo đấu giá tài sản trên phương tiện thông tin đại chúng vào ngày 21/8/2019 và ngày 26/8/2019.
Tìm theo ngày :