16/09/2019 11:13
Xem với cỡ chữ

Hội nghị trực tuyến “Tiếp tục thúc đẩy giải ngân nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài năm 2019”

Sáng ngày 13/9/2019, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị trực tuyến “Tiếp tục thúc đẩy giải ngân nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài năm 2019”.
Tham dự Hội nghị tại Hà Nội có Lãnh đạo một số Bộ (Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Tài nguyên - Môi trường, Giáo dục - Đào tạo), Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các Ban quản lý dự án sử dụng vốn ODA và vay ưu đãi của thành phố Hà Nội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam. 
Tại các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, thành phần tham dự Hội nghị bao gồm Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước và các Ban quản lý dự án sử dụng vốn ODA và vay ưu đãi của tỉnh, thành phố.
Sau phần báo cáo tổng quan tình hình giải ngân vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài do Lãnh đạo Bộ Tài chính trình bày, các đại biểu tham dự Hội nghị đã được nghe báo cáo về tình hình giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi của một số cơ quan và địa phương: Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.
Nội dung các báo cáo tập trung làm rõ nguyên nhân giải ngân chậm vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài liên quan đến 3 nhóm vấn đề chính: kế hoạch vốn và điều chỉnh kế hoạch vốn; thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng; thủ tục giải ngân, rút vốn, cho vay lại. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài.
Hội nghị lần này được tổ chức theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1042/CĐ-TTg ngày 21/8/2019 về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019.
Trước đó, vào ngày 26/6/2019, Bộ Tài chính cũng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến “Thúc đẩy giải ngân nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài năm 2019” với nội dung và thành phần tham dự tương tự Hội nghị trực tuyến lần này.
Ban Cân đối kế hoạch
Tìm theo ngày :