16/09/2019 00:00
Xem với cỡ chữ

Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 13/9/2019 về Phiên họp thường kỳ tháng 8/2019.

     Tại Nghị quyết này, Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trung ương tập trung chỉ đạo quyết liệt các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019; thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết số 70/NQCP ngày 03/8/2017 của Chính phủ, Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01/4/2019 và Công điện số 1042/CĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
     Cùng với đó, Chính phủ cũng chỉ đạo thực hiện việc điều chuyển hoặc thu hồi số vốn kế hoạch đầu tư công năm 2019 đã giao cho các bộ, ngành, địa phương nhưng giải ngân chậm hoặc không có khả năng giải ngân, ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.
     Trường hợp xảy ra tình trạng chậm giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trung ương chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ về kết quả giải ngân chậm của bộ, ngành, địa phương mình; đồng thời kiểm điểm rõ trách nhiệm, xử lý kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm, cản trở, gây chậm trễ trong triển khai thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công.
     Được biết, theo quy định của Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13, một số loại vốn do Ngân hàng Phát triển Việt Nam quản lý cho vay như vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài cũng thuộc vốn đầu tư công./.

Ban Cân đối kế hoạch
 

Tìm theo ngày :