15/10/2019 10:01
Xem với cỡ chữ

Một số nội dung cơ bản về “Phòng, chống rửa tiền” trong lĩnh vực ngân hàng

Rửa tiền đã và đang trở thành một vấn nạn nghiêm trọng mang tính thời sự, được Quốc hội và Chính phủ Việt Nam hết sức quan tâm. Không phải tất cả các khoản tiền thu bất chính đều được tội phạm đưa vào chu trình tẩy rửa tiền, tuy nhiên qua báo cáo “kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2012-2017” thì lĩnh vực ngân hàng có nguy cơ rửa tiền cao nhất.
Trong nhiều năm qua, Việt Nam đã nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, xây dựng và hoàn thiện các khuôn khổ pháp lý, vận dụng chuẩn mực quốc tế, thực hiện nghiêm túc các khuyến nghị và các cam kết quốc tế để ngăn chặn hành vi rửa tiền. Có thể nói, đến nay Việt Nam đã có đầy đủ các khuôn khổ pháp lý về phòng, chống rửa tiền (PCRT).
Theo quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống rửa tiền (Tiết h Điểm 1, Điểm 2 Điều 20 và Điểm 8, Điểm 10 Điều 37 Luật Phòng, chống rửa tiền số 07/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hội; Điểm 4 Thông tư số 31/2014/TT-NHNN ngày 11/11/2014 của Ngân hàng Nhà nước) và Điều 18 Quyết định số 62/QĐ-NHPT ngày 10/3/2015 của Tổng Giám đốc NHPT cho thấy tầm quan trọng của công tác PCRT cũng như việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định về PCRT trên phạm vi cả nước và trong lĩnh vực ngân hàng. 
Với mục tiêu nhằm phổ biến, quán triệt các văn bản, quy định về công tác PCRT (chủ yếu trong lĩnh vực ngân hàng) tới cán bộ, người lao động trong toàn hệ thống, NHPT đã lựa chọn nội dung chuyên đề tự bồi dưỡng trong toàn hệ thống năm 2019 về “Phòng, chống rửa tiền”. Để khóa tự bồi dưỡng đạt hiệu quả cao, NHPT biên tập, xây dựng chương trình, tài liệu về một số nội dung cơ bản liên quan PCRT trong lĩnh vực ngân hàng, cụ thể gồm:
1. Hệ thống hóa các văn bản, quy định về phòng, chống rửa tiền (chủ yếu trong lĩnh vực ngân hàng): 
- 40 khuyến nghị về chống rửa tiền của Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế FATF (Financial Action Task Force); 
- Luật Phòng, chống rửa tiền số 07/2012/QH13 ngày 18/6/2012; 
- Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015 - Điều 324 “Tội rửa tiền”;
- Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 29/6/2010 - Điều 11 “Trách nhiệm phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố”;
- Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013 của Chính phủ;
- Nghị định số 26/2014/NĐ-CP ngày 07/4/2014 của Chính phủ;
- Nghị định số 96/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ;
- Quyết định số 20/2013/QĐ-TTg ngày 18/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; 
- Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐTP ngày 24/5/2019 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao;
- Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Thông tư số 31/2014/TT-NHNN ngày 11/11/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Văn bản hợp nhất Thông tư số 29/VBHN-NHNN ngày 17/11/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Quyết định số 62/QĐ-NHPT ngày 10/3/2015 của Tổng Giám đốc NHPT ; 
- Văn bản số 2761/NHPT-KTNB ngày 24/11/2017 của NHPT;
- Văn bản số 57/NHPT-KTNB ngày 09/01/2018 của NHPT;
- Văn bản số 928/NHPT-KNTB ngày 30/5/2019 của NHPT;
- Văn bản số 1789/NHPT-KTNB ngày 27/8/2019 của NHPT;
- Báo cáo Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố của Việt Nam giai đoạn 2012-2017, Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020 kèm theo Quyết định số 474/QĐ-TTg ngày 30/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
2. Một số nội dung cơ bản về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng: 
2.1. Các quy định của pháp luật và quy định nội bộ về PCRT; trách nhiệm khi không thực hiện các quy định của pháp luật về PCRT, gồm:
- Tổng quan về cơ chế PCRT tại Việt Nam và trong hệ thống NHPT;
- Các quy định của pháp luật về PCRT có liên quan đến lĩnh vực ngân hàng và các quy định nội bộ của NHPT về PCRT;
- Trách nhiệm khi không thực hiện các quy định của pháp luật về PCRT.
2.2. Các phương thức, thủ đoạn rửa tiền và xu hướng rửa tiền trong thời gian tới; biện pháp PCRT, gồm:
- Tổng hợp đánh giá nhận định của một số chuyên gia, giảng viên trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng về các phương thức, thủ đoạn rửa tiền và xu hướng rửa tiền trong thời gian tới;
- Biện pháp PCRT.
2.3. Rủi ro rửa tiền liên quan đến sản phẩm, dịch vụ, công việc mà cán bộ, nhân viên được giao thực hiện:
- Đánh giá chung;
- Mức độ rủi ro và nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng;
- Mức độ tổn thương về rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng;
- Kết quả triển khai đánh giá rủi ro rửa tiền của NHPT.
2.4. Một số giải pháp PCRT trong hệ thống NHPT.
3. Câu hỏi đáp về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng: gồm 50 câu hỏi đáp về PCRT do Ngân hàng Nhà nước soạn thảo liên quan đến lĩnh vực ngân hàng.
Thông qua khóa tự bồi dưỡng, cán bộ, người lao động trong hệ thống NHPT nắm rõ hơn các phương thức, thủ đoạn rửa tiền và trách nhiệm cá nhân trong công tác PCRT, từ đó nâng cao kỹ năng nhận biết khách hàng, phát hiện và báo cáo giao dịch đáng ngờ, có thêm kinh nghiệm và kiến thức trong việc xử lý tình huống phát sinh liên quan đến công tác PCRT để phòng ngừa rủi ro, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả./.
Trung tâm Đào tạo và NCKH
Tìm theo ngày :