20/01/2020 10:28
Xem với cỡ chữ

Nỗ lực thực hiện thành công đề án cơ cấu lại Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Đào Quang Trường 
Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam
Năm 2019 đánh dấu nhiều sự kiện quan trọng đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB), trong đó có việc Đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của VDB giai đoạn 2019 - 2021 (Đề án) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Nhiều công việc phải thực hiện 
Theo Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, VDB phải thực hiện rất nhiều công việc khác nhau: sắp xếp lại tổ chức bộ máy (bao gồm cả sắp xếp lại các Chi nhánh, Sở Giao dịch và các đơn vị tại Trụ sở chính), cơ cấu lại các hoạt động của VDB theo hướng dừng một số hoạt động nghiệp vụ (tín dụng xuất khẩu, hỗ trợ sau đầu tư và bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn ngân hàng thương mại…), tập trung vào hoạt động tín dụng đầu tư của Nhà nước và cho vay lại vốn ODA và vốn nước ngoài…
Bên cạnh việc sắp xếp lại bộ máy và cơ cấu lại hoạt động, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu VDB thực hiện việc cơ cấu lại tài chính và củng cố, nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành; đồng thời tích cực triển khai xử lý nợ xấu nhằm lành mạnh hoá tình hình tài chính và hoạt động của VDB.
Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ giao VDB nghiên cứu, đề xuất với các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền về việc hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật nhằm tạo khuôn khổ pháp lý cho việc triển khai hoạt động của VDB. Các văn bản này bao gồm cả quy định về chính sách tín dụng đầu tư của Nhà nước cũng như các quy định khác điều chỉnh hoạt động của VDB.
Tích cực triển khai Đề án cơ cấu lại
Để thực hiện mục tiêu cơ cấu lại, trong năm 2019, VDB đã tích cực triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ được đặt ra tại Đề án. Ngay từ đầu năm, VDB đã chủ động tiến hành một bước sắp xếp lại một số đơn vị thuộc Trụ sở chính, như: sáp nhập Ban Chính sách phát triển vào Ban Cân đối kế hoạch, giải thể Ban Đầu tư xây dựng Trung tâm đào tạo Đà Lạt, sắp xếp lại các cơ quan giúp việc của Đảng uỷ (Văn phòng, Ban Tổ chức, Uỷ ban Kiểm tra…).
Về việc cơ cấu lại hoạt động, trong năm 2019, VDB chỉ giao các Chi nhánh kế hoạch giải ngân tín dụng đầu tư, vốn ODA và vốn nước ngoài, không giao kế hoạch cho vay mới hoặc giải ngân vốn tín dụng xuất khẩu và chương trình cho vay với lãi suất 0% cũng như bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp vay vốn tại ngân hàng thương mại. Đối với nghiệp vụ hỗ trợ sau đầu tư, VDB chỉ cấp hỗ trợ đối với các dự án ký hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư trước ngày Nghị định số 32/2017/NĐ-CP có hiệu lực, không tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ sau đầu tư của các dự án khác.
Đối với việc xử lý nợ xấu, VDB đã nghiên cứu đề xuất các biện pháp xử lý nợ theo Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đồng thời có văn bản báo cáo Bộ Tài chính, đánh giá toàn diện về việc xử lý nợ xấu theo các biện pháp xử lý rủi ro được quy định tại dự thảo Quy chế xử lý rủi ro cũng như tác động của việc ban hành Quy chế này đối với hoạt động của VDB. Trong khi chờ Thủ tướng Chính phủ quyết định ban hành Quy chế Xử lý rủi ro tín dụng, VDB đã chỉ đạo các Chi nhánh, Sở Giao dịch tích cực triển khai các biện pháp xử lý nợ xấu phù hợp, đồng thời chủ động tổ chức các đoàn công tác của Hội sở chính để hỗ trợ các Chi nhánh, Sở Giao dịch trong việc thu nợ và xử lý nợ. 
Trong việc hoàn thiện hành lang pháp lý, VDB đã có nhiều văn bản báo cáo các Bộ, ngành chức năng, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động tín dụng đầu tư của Nhà nước và hoạt động của VDB. Kết quả là trong năm 2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 04/2019/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 24/2013/TT-NHNN quy định về phân loại tài sản có và cam kết ngoại bảng của VDB, Thông tư số 07/2019/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động VDB. Cùng với đó, một số văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động của VDB cũng đang được Bộ Tài chính hoàn thiện dự thảo để báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định ban hành, như: Quy chế xử lý rủi ro tín dụng tại VDB, Quy chế quản lý tài chính và giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của VDB, Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại các ngân hàng thương mại ban hành kèm theo Quyết định số 03/2011/QĐ-TTg. Ngoài ra, Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2017/NĐ-CP về tín dụng đầu tư của Nhà nước cũng đã được Bộ Tài chính dự thảo và tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân…
Để thực hiện yêu cầu về cơ cấu lại tài chính, VDB đã có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng cấp số tiền cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý mà Ngân sách nhà nước chưa thanh toán cho VDB đến hết năm 2018, đồng thời kiến nghị Chính phủ và các Bộ ngành liên quan giao kế hoạch cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý cho VDB nhằm đảm bảo điều kiện để số tiền này được cấp bù kịp thời và đầy đủ từ năm 2019. 
VDB cũng đã phối hợp với Kiểm toán Nhà nước thực hiện Quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc kiểm toán báo cáo tài chính và các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại VDB. Trên cơ sở các kết luận và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác đã thực hiện thanh tra, kiểm tra tại VDB, VDB đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại sai sót và thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, đồng thời yêu cầu các Chi nhánh, Sở Giao dịch tăng cường công tác tự kiểm tra các hoạt động nghiệp vụ tại đơn vị theo quy định để phát hiện và khắc phục kịp thời các tồn tại, sai sót trong các hoạt động nghiệp vụ.
Sau khi Đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của VDB giai đoạn 2019-2021 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, VDB đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Đề án với các mục tiêu, giải pháp và tiến độ bám sát nội dung Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị trong việc thực hiện các giải pháp. VDB cũng đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm trưởng ban để chỉ đạo, định hướng, đôn đốc, giám sát, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Đề án này…
Nhiệm vụ đặt ra cho năm 2020
Nhìn lại năm 2019, mặc dù đã chủ động và tích cực triển khai các nhiệm vụ cơ cấu lại và xử lý nợ xấu theo Đề án, tuy nhiên để đạt được mục tiêu đặt ra, VDB vẫn còn phải tiếp tục thực hiện một khối lượng công việc rất lớn. Trong số đó, có thể chỉ ra những công việc có vai trò hết sức quan trọng, ảnh hưởng quyết định đến việc thực hiện thành công nhiệm vụ cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu mà VDB phải triển khai thực hiện trong năm 2020, như:
- Tiếp tục hoàn thiện dự thảo các văn bản pháp lý về tín dụng đầu tư của Nhà nước và hoạt động của VDB để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc các Bộ liên quan ban hành theo thẩm quyền;
- Tiếp tục sắp xếp lại tổ chức bộ máy và nhân sự tại Trụ sở chính và các Chi nhánh, Sở Giao dịch cùng với hệ thống cơ sở vật chất, đồng thời ban hành hoặc sửa đổi các quy định nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành và kiểm soát nội bộ (Quy chế làm việc của VDB, Quy chế phối hợp công tác giữa Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị…).
- Sửa đổi và ban hành mới các văn bản quản trị nội bộ của VDB phù hợp với các văn bản pháp lý đã được hoàn thiện và mô hình tổ chức hoạt động của VDB hiện nay. 
- Tiếp tục đẩy mạnh xử lý và thu hồi nợ xấu bằng các biện pháp phù hợp với thẩm quyền của VDB theo quy định hiện hành, đồng thời tích cực thực hiện các biện pháp xử lý nợ xấu phù hợp với Quy chế Xử lý rủi ro tín dụng tại VDB sau khi Quy chế này được Thủ tướng Chính phủ ban hành.
- Nghiên cứu phương án cơ cấu lại danh mục nợ trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh của VDB, báo cáo Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt để triển khai thực hiện.
- Xây dựng lộ trình và triển khai thực hiện các giải pháp đầu tư nhằm hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin trong quản trị nội bộ và quản lý hoạt động tín dụng cũng như quản lý, giám sát vốn vay và quản trị rủi ro…
Cùng với việc thực hiện các công việc nói trên, VDB cũng phải nghiên cứu xây dựng phương án tổ chức bộ máy hoạt động của VDB sau giai đoạn cơ cấu lại phù hợp tình hình thực tế theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. 
Để hoàn thành được khối lượng công việc nói trên, đòi hỏi có sự quyết tâm và nỗ lực rất lớn của các cá nhân, đơn vị trong toàn hệ thống. Trong hoàn cảnh đó, tập thể Ban Lãnh đạo cùng với đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động của VDB cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết và bản lĩnh nghề nghiệp đã được hình thành qua quá trình thực hiện nhiệm vụ triển khai các hoạt động tín dụng chính sách được Chính phủ giao trong những năm qua. Trên cơ sở đó, hệ thống VDB từng bước triển khai thực hiện các nhiệm vụ cơ cấu lại và xử lý nợ xấu nhằm đạt được các mục tiêu đã đặt ra tại Đề án, góp phần đưa hoạt động của VDB hiệu quả và phát triển bền vững./.
Tìm theo ngày :