13/03/2020 00:00
Xem với cỡ chữ

Công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp Ngành

Ngày 12/3/2020, Tổng Giám đốc NHPT đã ký quyết định số 47/QĐ-NHPTcông nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp Ngành.

     Theo đó, quyết định công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Ngành “Quản lý rủi ro tín dụng đầu tư của Ngân hàng phát triển Việt Nam”, Mã đề tài 005-2018-NG-NV-ĐT, Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Cảnh Hiệp, đơn vị chủ trì Ban Cân đối  kế hoạch, xếp loại: Đạt.
     Sau khi hoàn thành các thủ tục theo qui định theo quy định hiện hành; Ban Tổ chức cán bộ, Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu khoa học, các đơn vị có liên quan triển khai ứng dụng những kết quả khoa học công nghệ vào thực tiễn hoạt động của Ngân hàng Phát triển.

Trung Nguyễn

Tìm theo ngày :

Khách online:7954
Lượt truy cập: 8700462