20/03/2020 00:00
Xem với cỡ chữ

Thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ NHPT lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025

Chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ NHPT lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025, đồngchí Lương Hải Sinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT NHPT đã có những ý kiến chỉ đạo cụ thể hoạt động của Đảng bộ, các đảng bộ/chi bộ trực thuộc và các tổ chức chính trị xã hội, người lao động NHPT. Website VDB trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung này.

Lương Hải Sinh
Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch HĐQT NHPT

     Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019, hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 81-KH/ĐUK ngày 15/8/2019; Hướng dẫn số 23-HD/ĐUK, ngày 28/11/2019 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương “một số nội dung về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ngày 10/12/2019, Ban Thường vụ Đảng ủy NHPT đã ban hành Kế hoạch số 101-KH/ĐU về tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ NHPT nhiệm kỳ 2020 – 2025. Nội dung Kế hoạch này của Đảng ủy NHPT đã bám sát các quan điểm, định hướng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW để triển khai thực hiện thống nhất đối với các tổ chức đảng trực thuộc trong toàn Đảng bộ NHPT.
I. Các yêu cầu trong công tác chuẩn bị đại hội
     1. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ NHPT lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Thông qua đại hội đảng các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa sự đoàn kết trong Đảng, trong đơn vị và niềm tin của quần chúng đối với Đảng.
     2. Các tổ chức đảng cần thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và đại hội đảng bộ cấp trên. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành đảng bộ, chi bộ phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát với tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả.
     3. Công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy; phải được thực hiện khoa học, chặt chẽ, thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, phát huy trí tuệ và đề cao trách nhiệm của tập thể cấp ủy, trước hết là người đứng đầu cấp ủy; đồng thời tiếp thu tối đa ý kiến góp ý của các cấp ủy, tổ chức đảng; tạo sự thống nhất, đồng thuận của cán bộ, đảng viên trong đảng bộ; bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với công tác cán bộ trong đơn vị. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
     Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm tính tổng thể, dân chủ, công tâm, khách quan; gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và bố trí, sắp xếp nhân sự lãnh đạo đơn vị và các đoàn thể chính trị - xã  hội; chú trọng tới nhân tố mới, có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng và có năng lực đảm đương trách nhiệm trong tình hình mới.
     4. Các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ NHPT vừa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, vừa lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ xây dựng Đảng của Đại hội Đảng bộ NHPT nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên, quần chúng quan tâm; tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng; đẩy mạnh phong trào thi đua trong cán bộ, đảng viên, người lao động.
     Các cấp ủy trong Đảng bộ cần làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tạo sự đoàn kết, nhất trí trong cấp ủy, tổ chức đảng và sự đồng thuận của người lao động trong đơn vị để lãnh đạo xây dựng báo cáo chính trị của cấp ủy trình đại hội bảo đảm đánh giá đúng, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 (chi bộ trực thuộc là nhiệm kỳ 2017 - 2020), nhất là các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 (chi bộ trực thuộc là nhiệm kỳ 2020 - 2022) sát với tình hình thực tế để tổ chức thực hiện có hiệu quả; bảo đảm vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với đơn vị.
     5. Đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu đảng bộ cấp trên gồm những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống, gương mẫu trong công việc, đại diện cho trí tuệ của đảng bộ/ chi bộ, có khả năng đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự thành công của đại hội cấp trên.
     6. Các cấp ủy đảng trực thuộc Đảng bộ NHPT tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW, đồng thời cần xác định việc tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng cần tập trung lãnh đạo thực hiện trong năm 2020.
II. Các nội dung trong công tác chuẩn bị đại hội các cấp trong Đảng bộ NHPT
     1. Tổ chức hội nghị cán bộ quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về công tác tổ chức đại hội đảng các cấp
     1.1. Nội dung quán triệt
Các đảng ủy trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai, quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các phụ lục kèm theo; Quy chế bầu cử trong Đảng; Bài viết của của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Kết luận số 55-KL/TW ngày 15/8/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, Kế hoạch 81-KH/ĐUK và Hướng dẫn này của Đảng ủy Khối, kế hoạch tổ chức đại hội của cấp mình và các nội dung liên quan.
     1.2. Thành phần, thời gian thực hiện
     a) Đảng bộ NHPT
     - Ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ủy ban Kiểm tra đảng ủy; đảng viên của đảng bộ giữ các chức vụ: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng ban Kiểm soát, Thành viên ban Kiểm soát; Bí thư, Phó bí thư các tổ chức đảng trực thuộc; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn NHPT; Bí thư, Phó Bí thư đoàn Thanh niên; Trưởng ban và tương đương tại trụ sở chính và Giám đốc hoặc Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh, Sở giao dịch (có tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ NHPT); Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Tràng An; Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty Vidifi; trưởng, phó các đơn vị thực hiện chức năng tổ chức, kiểm tra, tuyên giáo, văn phòng của Đảng ủy;
     - Thời gian tổ chức hội nghị: Trong đầu tháng 12/2019.
     b) Các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ NHPT
     Ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy (đối với đảng bộ cơ sở); đảng viên của tổ chức đảng giữ các chức vụ: Giám đốc, Phó giám đốc chi nhánh/ sở giao dịch; thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, kế toán trưởng, thành viên ban kiểm soát của Vidifi; Giám đốc, Phó giám đốc công ty Cổ phần Tràng An; Bí thư, Phó bí thư chi bộ trực thuộc; trưởng, phó các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp; trưởng các phòng, ban chuyên môn và giám đốc hoặc cấp trưởng các công ty, đơn vị thành viên có tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy của đơn vị.
     - Thời gian tổ chức hội nghị: Ngay sau khi Đảng bộ NHPT tổ chức Hội nghị triển khai; hoàn thành trong tháng 12/2019.
     2. Nội dung đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ
     2.1. Đảng bộ NHPT:
     - Tổng kết thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ NHPT nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025.
     - Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối.
     - Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ NHPT nhiệm kỳ 2020 - 2025.
     - Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối.
     2.2. Đảng bộ, chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc:
     - Tổng kết thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020 (đối với chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017 - 2020); xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 (đối với chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2022).
     - Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng, dự thảo các văn kiện Đại hội của Đảng bộ Khối và của Đảng bộ NHPT và của Đảng bộ cơ sở (đối với các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở).
     - Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ/chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 (đối với chi bộ trực thuộc bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022).
     - Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp.
     3. Chuẩn bị văn kiện đại hội
     3.1. Xây dựng dự thảo văn kiện trình đại hội
     Gồm hai báo cáo chủ yếu: Báo cáo chính trị của đảng bộ, chi bộ và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy.
     - Báo cáo chính trị của đảng bộ, chi bộ phải đánh giá khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế; làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm trên các lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, nhất là việc cụ thể hóa thực hiện nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã xác định gắn với định hướng, chỉ đạo của Đảng ủy và chỉ đạo điều hành của Ban Lãnh đạo NHPT; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, toàn diện, sát thực tế; đồng thời, quán triệt quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và của cấp trên, cũng như điều kiện thực tế của đảng bộ, chi bộ, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 đạt kết quả tốt hơn.
     - Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải có tính chiến đấu, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng; đánh giá đúng, khách quan, trung thực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ vừa qua của tập thể cấp ủy; kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đơn vị; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém và xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân; đồng thời, phải cầu thị, khiêm tốn, lắng nghe nhiều chiều để đề ra kế hoạch, lộ trình, biện pháp phù hợp, hiệu quả nhằm sửa chữa, khắc phục trong thời gian tới.
     Để chuẩn bị xây dựng văn kiện đại hội, các đảng bộ/ chi bộ cần:
     Rà soát các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã thông qua; mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu được cấp trên giao hàng năm trong nhiệm kỳ để đánh giá kết quả thực hiện.
     Rà soát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy NHPT về lãnh đạo và phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể (công đoàn, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh...) tại đơn vị mà tổ chức đảng trực tiếp lãnh đạo.
     Qua kết quả kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên, các tổ chức đảng có ngay các giải pháp để thực hiện khắc phục tồn tại, thiếu sót từ nay đến đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.
     3.2. Việc xây dựng, đóng góp ý kiến vào văn kiện:
     - Quá trình xây dựng dự thảo các văn kiện đại hội, các cấp ủy cần nghiêm túc tổ chức lấy ý kiến của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc (đối với chi bộ thì lấy ý kiến của đảng viên), ý kiến của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt đã nghỉ hưu và Ban Chấp hành của các đoàn thể chính trị - xã hội bằng các hình thức thích hợp, hiệu quả.
     - Để nâng cao chất lượng khi thảo luận, đóng góp ý kiến vào văn kiện tại đại hội, các cấp ủy phải dự thảo nghị quyết đại hội, chương trình hành động (gồm những định hướng lớn, nội dung cơ bản của báo cáo chính trị) để đại hội thảo luận, quyết định. Đại hội các cấp phải dành thời gian thỏa đáng, phát huy trách nhiệm, trí tuệ của đại biểu trong thảo luận; bảo đảm dân chủ, kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả, tránh “qua loa”, hình thức; các ý kiến khác nhau cần dành thời gian thảo luận, tranh luận, làm rõ, đi đến thống nhất trên tinh thần cầu thị, lắng nghe, đoàn kết, xây dựng.
     3.3. Đóng góp ý kiến vào các văn kiện đại hội đảng cấp trên:
     - Các đảng bộ, chi bộ tổ chức thảo luận góp ý kiến về dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; dự thảo các văn kiện của Đại hội Đảng bộ Khối DNTW và của Đảng bộ cấp trên.
     - Tại đại hội, cấp ủy đương nhiệm báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia từ đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới để đại hội cấp mình thông qua những nội dung đã được nhất trí (thật ngắn gọn); chủ yếu là nêu ra những vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau để thảo luận.
     - Sau Đại hội 7 ngày làm việc, các đảng bộ, chi bộ tổng hợp báo cáo các ý kiến tham gia dự thảo các văn kiện đại hội đảng cấp trên gửi về cấp ủy cấp trên trực tiếp.
     4. Về công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy
     4.1. Tiêu chuẩn cấp ủy viên
     Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khoá mới phải quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và tiêu chuẩn cán bộ nêu tại Quy định số 89-QĐ/TW ngày 4/8/2017 của Bộ Chính trị khoá XII và Quy định số 13-QĐ/ĐUK ngày 07/02/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý.
     Kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người thiếu năng lực công tác, bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng tiêu cực, “lợi ích nhóm”, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước, tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên không được làm; quan liêu, cửa quyền, bản thân hoặc vợ (chồng), con vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước làm ảnh hưởng đến uy tín, đơn vị, bản thân cán bộ; không hoàn thành nhiệm vụ được giao.
     4.2. Thời điểm tính độ tuổi và độ tuổi tham gia cấp ủy
     - Thời điểm tính độ tuổi tham gia cấp ủy cơ sở, cấp ủy các chi bộ trực thuộc tháng 4/2020; tham gia Đảng ủy NHPT tháng 6/2020.
     - Những đồng chí lần đầu tham gia cấp ủy nói chung phải đủ tuổi công tác từ 2 nhiệm kỳ trở lên, ít nhất cũng trọn 1 nhiệm kỳ, cụ thể:
     + Đối với Đảng ủy NHPT: Nam sinh từ tháng 6/1965, nữ sinh từ tháng 6/1970 trở lại đây.
     + Đối với đảng bộ/ chi bộ cơ sở: Nam sinh từ tháng 4/1965, nữ sinh từ tháng 4/1970 trở lại đây.
     + Đối với chi bộ trực thuộc (nhiệm kỳ 30 tháng): Nam sinh từ tháng 10/1962, nữ sinh từ tháng 10/1967 trở lại đây.
     - Những đồng chí được giới thiệu tái cử cấp ủy nói chung phải đủ tuổi công tác trọn 1 nhiệm kỳ, đối với Đảng ủy NHPT và cấp ủy cơ sở ít nhất phải còn đủ tuổi công tác từ 1/2 nhiệm kỳ (30 tháng) trở lên tại thời điểm tính độ tuổi tham gia cấp ủy ở mỗi cấp. Cụ thể:
     + Đối với Đảng ủy NHPT: Nam sinh từ tháng 12/1962, nữ sinh từ tháng 12/1967 trở lại đây.
     + Đối với đảng bộ/ chi bộ cơ sở: Nam sinh từ tháng 10/1962, nữ sinh từ tháng 10/1967 trở lại đây.
     + Đối với chi bộ trực thuộc: Nam sinh từ tháng 06/1961, nữ sinh từ tháng 6/1966 trở lại đây.
     - Việc tái cử của các đồng chí Bí thư và Phó bí thư cấp ủy của các tổ chức đảng trực thuộc là trưởng, phó các đơn vị không đủ tuổi tham gia cấp ủy theo quy định nêu trên, nhưng còn đủ tuổi công tác từ 1 năm (12 tháng) trở lên nếu đủ phẩm chất, năng lực, sức khỏe, tín nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ và được Ban Thường vụ Đảng ủy NHPT đồng ý thì tiếp tục tham gia cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ tới đến khi đủ tuổi nghỉ hưu.
     - Dừng việc bổ sung Cấp ủy viên và ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 trước 6 tháng tính đến thời điểm đại hội ở mỗi cấp. Trường hợp đặc biệt, các tổ chức đảng báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
     4.3. Cơ cấu, số lượng Cấp ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ và Phó bí thư cấp ủy
     a) Cơ cấu cấp ủy
     - Cơ bản bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đối với đơn vị; không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn; thực hiện chủ trương không nhất thiết đơn vị nào cũng phải có người tham gia cấp ủy cấp trên; Đảng ủy NHPT thống nhất quy định một số chức danh cụ thể có cơ cấu Ban Thường vụ, số cơ cấu còn lại do cấp ủy quyết định theo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị và khả năng đáp ứng của cán bộ.
     - Kết hợp hài hoà, chặt chẽ, hiệu quả việc chuẩn bị nhân sự tại chỗ với điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ từ nơi khác đến. Những nơi có cơ cấu cấp ủy viên, nhưng chưa chuẩn bị được nhân sự tại chỗ t4hì cấp ủy cấp trên phối hợp với cơ quan có thẩm quyền điều động người đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị từ nơi khác đến hoặc xem xét bổ sung sau đại hội.
     - Đối với Đảng ủy NHPT: Cơ cấu ban Thường vụ Đảng ủy bao gồm Bí thư, 02 Phó bí thư và các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ.
     + Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch HĐQT; 01 Phó bí thư Đảng ủy là Tổng giám đốc NHPT; 01 Phó bí thư Thường trực Đảng ủy phụ trách công tác xây dựng Đảng (cơ cấu nhân sự không nằm trong Ban Điều hành NHPT).
     + 01 ủy viên Ban Thường vụ giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra đảng ủy đồng thời làm Thủ trưởng đơn vị thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát của đảng ủy.
     + 01 ủy viên Ban Thường vụ giữ chức Trưởng ban Tổ chức cán bộ thực hiện chức năng tổ chức của đảng ủy.
     + 01 ủy viên Ban Thường vụ giữ chức Thủ trưởng đơn vị thực hiện chức năng tuyên giáo của đảng ủy.
Ngoài cơ cấu nêu trên, số lượng ủy viên Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng ủy NHPT bố trí, phân công ủy viên Ban Thường vụ đảng ủy theo thứ tự các chức danh sau: (i) Thành viên HĐQT (ii) Phó tổng giám đốc NHPT, hoặc Bí thư đảng ủy của đơn vị có vị trí quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ của NHPT.
     - Đối với đảng bộ/ chi bộ cơ sở:
     + Cơ cấu Ban Thường vụ đảng ủy cơ sở (nếu có): Bí thư, từ 01 đến 02 Phó bí thư và ủy viên Ban Thường vụ.
     + Bí thư đảng ủy/ chi bộ cơ sở: Bí thư các đảng ủy cơ sở là Giám đốc chi nhánh/ sở giao dịch; Chủ tịch HĐQT Vidifi; trưởng Văn phòng đại diện; chi bộ công ty cổ phần Tràng An là Chủ tịch HĐQT công ty (trong trường hợp Chủ tịch HĐQT không sinh hoạt đảng tại chi bộ thì Bí thư là Giám đốc công ty).
     + Phó bí thư đảng ủy/ chi bộ cơ sở: Đối với các đảng bộ chi nhánh/ sở giao dịch là Phó giám đốc chi nhánh/ sở giao dịch; đối với Đảng ủy Vidifi là Tổng giám đốc và/ hoặc thành viên HĐQT (người đại diện vốn đầu tư của NHPT tại Vidifi); chi bộ Văn phòng đại diện là Phó Trưởng Văn phòng đại diện; chi bộ công ty cổ phần Tràng An là Giám đốc hoặc Phó giám đốc công ty.
     + 01 ủy viên Ban Thường vụ làm Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra đảng ủy. Đảng ủy cơ sở không có Ban Thường vụ thì Phó bí thư đảng ủy là Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy. 01 ủy viên Ban Thường vụ là thành viên HĐQT (đối với Vidifi).
     - Đối với Chi bộ trực thuộc: Bí thư chi bộ là người đứng đầu đơn vị; phó bí thư chi bộ là cấp phó đơn vị.
     Ngoài cơ cấu nêu trên, số cơ cấu còn lại do cấp ủy quyết định theo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị và khả năng đáp ứng của cán bộ.
     - Phấn đấu đạt tỉ lệ cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên và có cán bộ nữ trong Ban Thường vụ; tỉ lệ cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) từ 10% trở lên. Cấp ủy các cấp, nhất là người đứng đầu phải chủ động và có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát, đánh giá để đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp cán bộ nữ, cán bộ trẻ vào các chức danh có cơ cấu tham gia cấp ủy khoá mới; đồng thời, có giải pháp hiệu quả chuẩn bị nguồn cán bộ cả trước mắt và lâu dài.
    - Cấp ủy các cấp đổi mới không dưới 1/3 tổng số cấp ủy viên mỗi nhiệm kỳ và thực hiện cơ cấu ba độ tuổi trong cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy.
    - Vào đầu nhiệm kỳ, nơi nào chưa chuẩn bị đủ số lượng, cơ cấu thì phải khẩn trương, nghiêm túc chuẩn bị nhân sự đủ tiêu chuẩn, điều kiện để bổ sung, thay thế trong nhiệm kỳ bảo đảm đủ cơ cấu, tỉ lệ theo đúng quy định.
     b) Số lượng cấp ủy viên, ủy viên Ban Thường vụ và Phó bí thư cấp ủy
     - Đảng ủy NHPT: Số lượng ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ NHPT từ 27 đến 35 đồng chí; ủy viên Ban Thường vụ từ 9 đến 11 đồng chí, Phó bí thư 02 đồng chí.
     - Đảng bộ cơ sở:
     + Số lượng ủy viên Ban Chấp hành của các đảng bộ cơ sở có số đảng viên lớn (từ 80 đảng viên chính thức trở lên) không quá 13 đồng chí; ủy viên Ban Thường vụ đảng ủy từ 03 đến 05 đồng chí; số lượng Phó bí thư từ 01 đến 02 đồng chí.
     + Số lượng ủy viên Ban Chấp hành của các đảng bộ cơ sở khác (dưới 80 đảng viên chính thức) có từ 05 đến 11 đồng chí, Phó bí thư 01 đồng chí. Đảng ủy có từ 09 cấp ủy viên trở lên thì bầu Ban Thường vụ, số lượng 03 đồng chí.
     - Chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc: Chi bộ có số lượng đảng viên từ 35 đảng viên chính thức trở lên bầu chi ủy không quá 07 đồng chí; chi bộ có từ 25 đến dưới 35 đảng viên chính thức bầu không quá 05 đồng chí; chi bộ có từ 09 đến dưới 25 đảng viên chính thức bầu chi ủy, số lượng 03 đồng chí; chi bộ dưới 09 đảng viên chính thức bầu bí thư, nếu cần bầu phó bí thư.
     c) Quy trình nhân sự cấp ủy
     - Thực hiện theo Phụ lục số 2,3,4 kèm theo cho 2 đối tượng: (1) Nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy; (2) Nhân sự tái cử cấp ủy.
     - Đảng ủy NHPT xem xét, kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với nhân sự được giới thiệu tham gia cấp ủy Đảng bộ, chi bộ. Đại hội đảng bộ/chi bộ thẩm tra tư cách đại biểu theo quy định.
     Cấp ủy cấp trên trực tiếp chỉ đạo thẩm tra, xác minh, kết luận trước khi tiến hành đại hội đối với những nơi có vấn đề phức tạp, nhất là mất đoàn kết nội bộ hoặc có đơn, thư khiếu nại, tố cáo.
     4.4. Thực hiện bầu cử trong đại hội
     - Việc bầu cử cấp ủy, Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo cấp ủy các cấp thực hiện theo Quy chế bầu cử trong Đảng.
     - Ban Thường vụ Đảng ủy NHPT xem xét, thí điểm chủ trương đại hội đảng bộ trực tiếp bầu Bí thư cấp ủy ở nơi đủ điều kiện và có thông báo sau.
     - Ở những nơi không thí điểm trực tiếp bầu bí thư thì đại hội lấy phiếu giới thiệu bí thư cấp ủy trong số các đồng chí vừa trúng cử vào Ban Chấp hành đảng bộ khoá mới. Kết quả giới thiệu của đại hội để cấp ủy khoá mới tham khảo khi bầu bí thư cấp ủy. Trường hợp giới thiệu của đại hội khác với phương án nhân sự được duyệt thì báo cáo cấp ủy cấp trên cho ý kiến chỉ đạo trước khi bầu bí thư cấp ủy.
     - Đại hội chi bộ trực tiếp bầu chi ủy, sau đó bầu bí thư, phó bí thư trong số chi ủy viên; nơi không bầu chi ủy thì chi bộ bầu bí thư, bầu phó bí thư chi bộ hoặc bầu bí thư đối với nơi cơ cấu chỉ có bí thư.
     5. Số lượng đại biểu dự đại hội và việc bầu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên
     - Đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ Khối: Đại hội Đảng bộ NHPT tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu Đảng bộ Khối khi có thông báo hướng dẫn của Đảng ủy Khối.
     - Đại biểu dự đại hội Đảng bộ NHPT không quá 200 đại biểu. Ban Tổ chức cán bộ tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy NHPT phân bổ số lượng đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết của các đảng bộ, chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đi dự đại hội đại biểu Đảng bộ NHPT trước khi tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ.
     - Đại hội các Đảng bộ, chi bộ là đại hội đảng viên.
     6. Thời gian tiến hành đại hội đảng bộ các cấp
     - Các chi bộ trực thuộc (kể cả chi bộ trực thuộc các Đảng bộ cơ sở) tổ chức đại hội và hoàn thành trong tháng 4/2020, thời gian tổ chức đại hội không quá 1,5 ngày.
     - Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức đại hội và hoàn thành trong tháng 6/2020, thời gian không quá 2 ngày.
     - Đại hội đại biểu Đảng bộ NHPT tổ chức đại hội và hoàn thành trong tháng 8/2020, thời gian không quá 3 ngày.
     - Thời gian họp trù bị đại hội Đảng bộ NHPT, Đảng bộ, chi bộ không quá 1/2 ngày.
     - Đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội điểm hoàn thành trong quý I/2020.
III. Các yêu cầu trong tổ chức thực hiện
     Để tổ chức triển khai nghiêm túc, có hiệu quả kế hoạch tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu lần thứ III Đảng bộ NHPT nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Đảng ủy NHPT đề nghị Đảng ủy các cấp trong toàn Đảng bộ phổ biến kế hoạch này đến từng tổ chức Đảng và đảng viên thuộc Đảng bộ/Chi bộ mình, đồng thời, các tổ chức đảng cần tổ chức triển khai ngay các nội dung như sau:
     1. Đối với Đảng ủy NHPT
     - Tổ chức quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối và của Đảng ủy NHPT đến các tổ chức đảng trực thuộc, xây dựng kế hoạch thực hiện theo đúng yêu cầu, nội dung kế hoạch đã đề ra.
     - Lãnh đạo công tác chuẩn bị, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp thuộc Đảng bộ NHPT. Làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và người lao động; gắn với các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm.
     - Rà soát về tiêu chuẩn, điều kiện đối với nguồn nhân sự dự kiến tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, cấp ủy viên đương nhiệm còn đủ tuổi tái cử và cán bộ trong quy hoạch. Hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016 - 2021 và giai đoạn 2021 - 2026 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, lấy quy hoạch cấp ủy làm cơ sở quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý.
     - Thành lập các tiểu ban giúp việc chuẩn bị và tổ chức đại hội, hoàn thành trong tháng 12/2019.
     - Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, lập các tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc chuẩn bị và tổ chức đại hội của các tổ chức Đảng trực thuộc. Tổ chức đại hội điểm ở tổ chức Đảng được lựa chọn để rút kinh nghiệm; chủ động nắm tình hình, kịp thời có biện pháp xử lý, tháo gỡ đối với những nơi có khó khăn hoặc có vấn đề phức tạp phát sinh.
     - Thông qua báo cáo chính trị, đề án nhân sự cấp ủy cơ sở trực thuộc Đảng bộ NHPT từ tháng 3/2020 đến đầu tháng 4/2020; chỉ đạo hoàn thành đại hội các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ bảo đảm thời gian theo quy định.
     - Báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối dự thảo báo cáo chính trị; báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ NHPT, đề án nhân sự cấp ủy, Ban Thường vụ, bí thư, Phó bí thư, khóa mới; đề án nhân sự đoàn đại biểu của đảng bộ dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối và các nội dung khác chuẩn bị cho đại hội trước 01/6/2020.
     - Tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ NHPT: Hoàn thành trong tháng 8/2020.
     - Sau Đại hội, cấp ủy khóa mới tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội; báo cáo cấp ủy cấp trên chuẩn y kết quả bầu cử cấp ủy; xây dựng quy chế làm việc, chương trình hành động/ kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết đại hội, phân công công tác đối với cấp ủy viên.
     2. Đối với các Đảng ủy cơ sở
     - Cấp ủy cơ sở tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối và của Đảng ủy NHPT về công tác tổ chức đại hội đảng các cấp.
     - Xây dựng kế hoạch đại hội đảng bộ đảm bảo thực hiện đúng các yêu cầu, nội dung theo quy định, đồng thời hướng dẫn, kiểm tra công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy chi bộ trực thuộc và việc tiến hành đại hội của các chi bộ trực thuộc.
     - Rà soát về tiêu chuẩn, điều kiện đối với nguồn nhân sự dự kiến tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, cấp ủy viên đương nhiệm còn đủ tuổi tái cử và cán bộ trong quy hoạch.
     - Lập các tiểu ban giúp việc chuẩn bị và tổ chức đại hội; phân công ủy viên Ban Thường vụ và cấp ủy viên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội cấp dưới.
     - Xem xét, cho ý kiến về những vấn đề thuộc thẩm quyền trong công tác nhân sự và thông qua nhân sự lãnh đạo chủ chốt của cấp ủy chi bộ trực thuộc theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ.
     - Xây dựng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành, phương án nhân sự của đảng bộ cơ sở, đăng ký thời gian tổ chức đại hội báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy NHPT xem xét, đồng ý mới tiến hành đại hội, thời gian trong tháng 3/2020 (lịch duyệt cụ thể sẽ thông báo sau).
     - Sau đại hội, cấp ủy khóa mới tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội; báo cáo cấp ủy cấp trên chuẩn y kết quả bầu cử cấp ủy; xây dựng quy chế làm việc, chương trình hành động/ kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết đại hội, phân công công tác đối với cấp ủy viên.
     3. Đối với các Chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc
     - Sau khi dự hội nghị triển khai kế hoạch Đại hội do Đảng bộ cấp trên tổ chức, các đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ có trách nhiệm tiếp tục quán triệt nội dung công tác chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ tới của chi bộ tới toàn thể đảng viên của chi bộ.
     - Xây dựng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của chi ủy chi bộ, phương án nhân sự của cấp ủy các chi bộ, đăng ký thời gian tổ chức đại hội báo cáo Đảng ủy cấp trên trực tiếp xem xét phê duyệt trong tháng 02/2020 sau đó mới tiến hành đại hội. Riêng đối với chi bộ cơ sở, Đảng ủy NHPT xem xét phê duyệt trong tháng 3/2020.
     4. Đối với các tổ công tác của Đảng ủy NHPT
     - Ban Tổ chức cán bộ tham mưu để Ban Thường vụ Đảng ủy NHPT thành lập các tổ công tác theo dõi, chỉ đạo công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội của các tổ chức đảng trực thuộc.
     - Các tổ công tác của Đảng ủy NHPT có nhiệm vụ theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, thường xuyên tổng hợp tình hình, tiến độ chuẩn bị đại hội, những khó khăn vướng mắc của các tổ chức đảng trực thuộc báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy NHPT định kỳ hoặc đột xuất; báo cáo kết quả tổ chức đại hội các đảng bộ trực thuộc và thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Đảng ủy NHPT giao.
     5. Đối với các đơn vị có chức năng tham mưu, giúp việc Đảng ủy NHPT
      - Ban Tổ chức cán bộ tham mưu về các điều kiện để Ban Thường vụ Đảng ủy NHPT quyết định nội dung và nhân sự đại hội cấp dưới; giúp Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét các điều kiện, thủ tục, hồ sơ nguồn cấp ủy khóa mới và đại biểu dự Đại hội Đảng bộ NHPT; giúp việc Tiểu ban nhân sự đại hội và thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Đảng ủy NHPT giao.
      - Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy có trách nhiệm kết luận hoặc báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy NHPT kết luận các vụ việc, nhân sự cấp ủy khóa mới, đại biểu dự Đại hội Đảng bộ NHPT, đại biểu dự đại hội đảng bộ Khối; đề xuất nhân sự UBKT Đảng ủy NHPT; giúp việc Ban Thường vụ Đảng ủy NHPT xem xét các điều kiện, thủ tục, hồ sơ nguồn nhân sự UBKT Đảng ủy trực thuộc khóa mới và thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Đảng ủy NHPT giao.
     - Đơn vị có chức năng tham mưu về công tác tuyên giáo chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Tiểu ban Văn kiện đại hội chuẩn bị các nội dung của Đại hội Đảng bộ NHPT, tổng hợp các ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội cấp trên, hướng dẫn và tổng hợp các bài phát biểu tại Đại hội; chủ trì triển khai công tác tuyên truyền về Đại hội. Tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy NHPT lãnh đạo phát động phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, hiệu quả, thiết thực trong đơn vị để chào mừng đại hội Đảng các cấp và đại hội của Đảng bộ NHPT và thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Đảng ủy NHPT giao.
     - Văn phòng NHPT hướng dẫn công tác tài chính của đại hội, giúp việc Tiểu ban văn kiện đại hội chuẩn bị và tổng hợp ý kiến tham gia vào báo cáo chính trị, kiểm điểm của Ban Chấp hành trình đại hội, chuẩn bị nghị quyết của đại hội đại biểu Đảng bộ NHPT; giúp việc Tiểu ban khánh tiết chuẩn bị các điều kiện vật chất của đại hội Đảng bộ NHPT và thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Đảng ủy NHPT giao.
     Trong năm 2020, toàn hệ thống NHPT có nhiều yêu cầu nhiệm vụ cần phải tổ chức triển khai thực hiện (triển khai các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, tập trung thu hồi và xử lý nợ vay, tổ chức triển khai thực hiện Đề án cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt...), tuy nhiên, các tổ chức đảng trong Đảng bộ cần xác định việc tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng cần tập trung lãnh đạo thực hiện trong năm 2020, để hoàn thành các nhiệm vụ, các tổ chức đảng phải bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Đảng ủy Khối và của Đảng ủy NHPT để cụ thể hóa tại đơn vị mình, đồng thời phù hợp với yêu cầu thực tiễn công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của NHPT, của đơn vị. Các đảng bộ, chi bộ cần nghiên cứu để tổ chức thành công đại hội đảng tại đơn vị mình, sớm ban hành kế hoạch hành động, chương trình công tác và tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra, góp phần xây dựng đảng bộ, chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW lần thứ III và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tìm theo ngày :