29/05/2020 00:00
Xem với cỡ chữ

Giải thể Văn phòng đại diện NHPT tại TP Hồ Chí Minh

Ngày 28/5/2020, Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã ban hành Quyết định số 114/QĐ-HĐQT về việc giải thể Văn phòng đại diện (VPĐD) NHPT tại TP. Hồ Chí Minh.

     Theo đó, giải thể VPĐD NHPT tại TP. Hồ Chí Minh kể từ ngày 01/6/2020; Sở giao dịch II chịu trách nhiệm tiếp nhận vốn, tài sản, nhân sự hiện nay của VPĐD; Giao các đơn vị: Văn phòng, Tổ chức cán bộ, Kiểm tra nội bộ, Pháp chế tiếp nhận các công việc thuộc trách nhiệm của đơn vị và đang tổ chức thực hiện dở dang tại VPĐD (nếu có).
     Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

HN

Tìm theo ngày :

Khách online:13865
Lượt truy cập: 9508751