15/07/2020 15:51
Xem với cỡ chữ

Sắp xếp lại các đơn vị tại Trụ sở chính và Chi nhánh NHPT

Ngày 08/7/2020, Hội đồng Quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam (HĐQT) đã ban hành Nghị quyết (NQ) số 112/NQ-HĐQT về việc sắp xếp lại các đơn vị tại trụ sở chính năm 2020 và NQ số 109/NQ-HĐQT về việc thành lập Chi nhánh NHPT khu vực Nam Trung Bộ.
Theo NQ số 112/NQ-HĐQT, kể từ ngày 01/8/2020, các đơn vị tại Trụ sở chính được sắp xếp lại còn 15 đầu mối, gồm các ban: Tín dụng 1, Tín dụng 2, Vốn nước ngoài, Quản lý rủi ro tín dụng, Pháp chế, Kiểm tra giám sát, Kế hoạch – Nguồn vốn, Tài chính kế toán, Tổ chức cán bộ, Quản lý tài sản và xây dựng cơ bản nội ngành, Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm xử lý nợ, Văn phòng, Tạp chí Hỗ trợ phát triển, Văn phòng Công đoàn.
Cũng theo NQ này, HĐQT đã thông qua Quyết định phê duyệt tổ chức bộ máy tại Trụ sở chính, Quyết định giải thể Trung tâm Đào tạo của NHPT tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa và phương án sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo các Ban, Trung tâm, Văn phòng tại trụ sở chính.
Theo NQ số 109/NQ-HĐQT, HĐQT đã ra quyết nghị, thống nhất thành lập Chi nhánh NHPT Khu vực Nam Trung Bộ trên cơ sở hợp nhất Chi nhánh NHPT Khu vực Khánh Hòa – Ninh Thuận và Chi nhánh NHPT Phú Yên kể từ ngày 01/8/2020 và thông qua nội dung Quyết định thành lập Chi nhánh NHPT Khu vực Nam Trung Bộ, Phòng Giao dịch Ninh Thuận, Phòng Giao dịch Phú Yên.
Chi nhánh NHPT Khu vực Nam Trung Bộ có Phòng Giao dịch Ninh Thuận, Phòng Giao dịch Phú Yên và 05 Phòng chức năng, nghiệp vụ gồm Phòng Tổng hợp; Phòng Tín dụng; Phòng Kiểm tra; Phòng Tái chính kế toán và Phòng Hành chính – Quản lý nhân sự.
Trụ sở Chi nhánh NHPT Khu vực Nam Trung Bộ đặt tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; Phòng Giao dịch Ninh Thuận đặt tại thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận; Phòng Giao dịch Phú Yên đặt tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
Bổ nhiệm ông Lê Văn Chới – Giám đốc Chi nhánh NHPT Khu vực Khánh Hòa – Ninh Thuận, giữ chức Giám đốc Chi nhánh NHPT Khu vực Nam Trung Bộ.
Bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Tiến – Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh NHPT Phú Yên và ông Bùi Nam – Phó Giám đốc Chi nhánh NHPT Khu vực Khánh Hòa – Ninh Thuận giữ chức Phó Giám đốc Chi nhánh NHPT Khu vực Nam Trung Bộ.
Căn cứ 02 NQ 109/NQ-HĐQT và 112/NQ-HĐQT, ngày 08/7/2020 NHPT đã ban hành các Quyết định: số 156/QĐ-NHPT về việc thành lập Chi nhánh NHPT Khu vực Nam Trung Bộ (có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2020) ; số 157/QĐ-NHPT về việc thành lập Phòng Giao dịch Ninh Thuận (có hiệu lực kể từ ngày ký); số 158/QĐ-NHPT về việc thành lập Phòng Giao dịch Phú Yên (có hiệu lực kể từ ngày ký); số 159/QĐ-NHPT về việc giải thể Trung tâm Đào tạo của NHPT tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2020) và Quyết định số 160/QĐ-NHPT về việc tổ chức bộ máy Trụ sở chính NHPT (có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2020)./.
PV
Tìm theo ngày :