30/11/2020 00:00
Xem với cỡ chữ

Khung lãi suất phát hành trái phiếu VDB là bí mật nhà nước

Ngày 25/11/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1923/QĐ-TTg ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách.

     Theo quyết định này, có 3 nhóm thông tin về tài chính, ngân sách, dự trữ quốc gia và hải quan được quy định là bí mật nhà nước độ Tối mật, 4 nhóm thông tin về tài chính, ngân sách, kho bạc nhà nước, tài chính ngân hàng, dự trữ quốc gia và hải quan được quy định là bí mật nhà nước độ Mật.
     Đáng lưu ý là trong nhóm thông tin về kho bạc nhà nước và tài chính ngân hàng thuộc bí mật nhà nước độ Mật, có thông báo của Bộ Tài chính về khung lãi suất phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh gửi Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).
     Được biết, theo quy định của pháp luật hiện hành, VDB được huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh. Thực tiễn hoạt động nhiều năm qua cho thấy, nguồn vốn từ phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh thường xuyên chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng số vốn huy động của VDB./. 

  Ban Kế hoạch - Nguồn vốn

Tìm theo ngày :