21/12/2020 12:15
Xem với cỡ chữ

VDB tiếp tục là đối tác uỷ thác và nhận uỷ thác của các Quỹ đầu tư phát triển địa phương

Ngày 18/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 147/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương, thay thế Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007.
Theo Nghị định vừa mới được ban hành, Quỹ đầu tư phát triển các địa phương là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành lập, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn; thực hiện cho vay và đầu tư tại địa phương.
Cơ cấu tổ chức của Quỹ đầu tư phát triển địa phương bao gồm Hội đồng quản lý, Ban Kiểm soát và Ban điều hành (Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc), trong đó các thành viên Hội đồng quản lý, Trưởng Ban Kiểm soát và Giám đốc do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm.
Quỹ đầu tư phát triển địa phương được trực tiếp thực hiện hoạt động đầu tư và cho vay, ngoài ra còn được thực hiện hoạt động uỷ thác và nhận uỷ thác. Đối tác được uỷ thác cho Quỹ bao gồm ngân sách nhà nước, các ngân hàng chính sách, các doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các quỹ tài chính nhà nước tại địa phương. Đối tác nhận uỷ thác của Quỹ bao gồm các tổ chức tín dụng và các ngân hàng chính sách.
Như vậy, theo Nghị định nói trên, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) tiếp tục là đối tác mà các Quỹ đầu tư phát triển địa phương được uỷ thác và nhận uỷ thác. Trước đó, tại Nghị định số 138/2007/NĐ-CP, Chính phủ cũng quy định Quỹ đầu tư phát triển địa phương được nhận uỷ thác từ VDB, đồng thời được uỷ thác cho VDB thực hiện cho vay và thu hồi nợ một số dự án thuộc đối tượng vay vốn của Quỹ./. 
Ban Kế hoạch - Nguồn vốn 
Tìm theo ngày :

Khách online:2902
Lượt truy cập: 13060504