22/12/2020 17:11
Xem với cỡ chữ

Quyết định sửa đổi Quy định tổ chức và hoạt động của Tạp chí HTPT

Ngày 17/12/2020, Hội đồng quản trị NHPT ban hành Quyết định số 481/QĐ-NHPT về sửa đổi Quy định tổ chức và hoạt động của Tạp chí HTPT ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-NHPT ngày 31/7/2020 của HĐQT.
Theo đó, sửa đổi khoản 2, Điều 8, Quy định tổ chức hoạt động của Tạp chí HTPT ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-NHPT ngày 31/7/2020 như sau
“2. Quy định về chế độ trách nhiệm, phân công công tác đối với các Phó Giám đốc, các Trưởng, Phó Trưởng phòng và CBNV Tạp chí”
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Theo QĐ số 481/QĐ-NHPT
 
Tìm theo ngày :

Khách online:4765
Lượt truy cập: 12971086