22/12/2020 17:21
Xem với cỡ chữ

Quyết định về việc quy định chức năng nhiệm vụ của Ban Vốn nước ngoài NHPT

Ngày 17/12/2020, HĐQT NHPT đã ban hành quyết định số 483/QĐ-NHPT về việc quy định chức năng nhiệm vụ của Ban Vốn nước ngoài.
Theo đó, ban hành kèm theo quyết định này Quy định chức năng nhiệm vụ của Ban Vốn nước ngoài NHPT. Quy định gồm có 5 điều gồm: vị trí, chức năng; nhiệm vụ; trách nhiệm; quyền hạn; cơ cấu tổ chức.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quy định chức năng nhiệm vụ của Ban Vốn nước ngoài NHPT ban hành kèm theo Quyết định số 280/QĐ-NHPT ngày 31/7/2020 của HĐQT.
Theo Quyết định số 483/QĐ-NHPT
Tìm theo ngày :

Khách online:2450
Lượt truy cập: 13059863