22/12/2020 17:24
Xem với cỡ chữ

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định chức năng nhiệm vụ, trách nhiệm quyền hạn các đơn vị tại Trụ sở chính

Ngày 17/12/2020, Hội đồng quản trị NHPT ban hành Quyết định số 482/QĐ-NHPT về sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn các đơn vị tại Trụ sở chính NHPT ban hành kèm theo Quyết định số 280/QĐ-NHPT ngày 31/7/2020 của HĐQT.
Theo đó, sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định chức năng nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn các đơn vị tại  Trụ sở chính như sau:
1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 3 “Quy định chức năng nhiệm vụ của Ban Kế hoạch – Nguồn vốn NHPT”:
“3. Chịu trách nhiệm về việc cung cấp kịp thời, chính xác các thông tin, số liệu, ý kiến liên quan đến lĩnh vực theo chức năng nhiệm vụ của Ban Kế hoạch – Nguồn vốn; phát hiện kịp thời và báo cáo trung thực các vướng mắc, tồn tại phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao”
2. Sửa đổi, bổ sung Điểm a, Khoản 1, Điều 5 “Quy định chức năng nhiệm vụ của Ban Tín dụng 1 NHPT”
“a) Phòng Tổng hợp Chính sách”
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Theo Quyết định số 482/QĐ-NHPT
Tìm theo ngày :

Khách online:3898
Lượt truy cập: 12779250