04/01/2021 17:03
Xem với cỡ chữ

Ban hành Quy chế quản lý hoạt động công nghệ thông tin

Ngày 31/12/2020, HĐQT NHPT đã ra Quyết định số 529/QĐ-NHPT về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động công nghệ thông tin.
Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý hoạt động công nghệ thông tin tại NHPT. Quy chế này gồm 5 chương, 32 điều quy định về hoạt động công nghệ thông tin tại NHPT, bao gồm quy định về quản lý, đầu tư (phát triển) và vận hành hệ thống công nghệ thông tin.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các quy định trước đây của NHPT về hoạt động công nghệ thông tin.
T.Hương theo QĐ số 529/QĐ-NHPT
Tìm theo ngày :

Khách online:13047
Lượt truy cập: 9507586