05/01/2021 15:47
Xem với cỡ chữ

Ban hành Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và được khuyến khích phát triển

Ngày 30/12/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 38/QĐ-TTg về Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển.
Theo đó, có 99 Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển  và 107 Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển. Trong trường hợp công nghệ cao, sản phẩm công nghệ cao không thuộc các Danh mục nhưng đáp ứng các quy định tại Luật Công nghệ cao, có tính cấp thiết, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Bộ Khoa học Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2021.
Thanh Hương theo QĐ số 38/QĐ-TTg
Tìm theo ngày :