08/01/2021 11:12
Xem với cỡ chữ

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung về giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước

Ngày 30/12/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 114/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2018/TT-BTC ngày 31/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Theo đó, thông tư thông tư 114/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2018/TT-BTC ngày 31/01/2018, hướng dẫn một số nội dung về giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.
Nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 114/2020/TT-BTC.
HN
Tìm theo ngày :