01/02/2021 10:56
Xem với cỡ chữ

Công điện số 01/NHPT-VP của Tổng Giám đốc Ngân hàng phát triển Việt Nam về việc phòng chống dịch bệnh Covid - 19

Ngày 29/01/2021, Tổng Giám đốc Ngân hàng phát triển Việt Nam (NHPT) đã có Công điện số 01/NHPT-VP gửi Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc NHPT về việc phòng chống dịch bệnh Covid - 19.

Tìm theo ngày :

Khách online:2713
Lượt truy cập: 13060243