04/02/2021 10:44
Xem với cỡ chữ

Chi nhánh NHPT KV Sông Tiền tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm 2020

Ngày 29/01/2021, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Khu vực Sông Tiền tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2020.
Hội nghị đã thảo luận và thông qua Nghị quyết với những nội dung cụ thể như sau: 
(i) Thống nhất thông qua các báo cáo: Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020, định hướng và kế hoạch thực hiện năm 2021; kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020; công tác tổ chức cán bộ năm 2020; kết quả hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm 2020; tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2020 và công khai tài chính năm 2020. 
(ii) Thống nhất nội dung phát động phong trào thi đua năm 2021 của Giám đốc Chi nhánh, nỗ lực hoàn thành 100% các chỉ tiêu nhiệm vụ được Tổng Giám đốc VDB giao, đặc biệt không để phát sinh nợ xấu; năm 2021 Chi nhánh sẽ được xếp loại từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên. 
Cũng tại Hội nghị này, NLĐ Chi nhánh đã được nghe đồng chí Trần Thanh Long, Giám đốc Chi nhánh trình bày tóm tắt những nội dung cơ bản của Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 của VDB; ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính và kết luận của lãnh đạo VDB.
Toàn thể NLĐ của Chi nhánh quyết tâm đoàn kết, đề cao tinh thần trách nhiệm, ổn định tư tưởng, yên tâm làm việc; đồng thuận với chủ trương của lãnh đạo VDB, đồng lòng chia sẻ các khó khăn của Ngành; ra sức thi đua, phấn đấu đạt kết quả cao nhất những chỉ tiêu thi đua năm 2021./.
Ngọc Châu
Tìm theo ngày :