03/03/2021 15:48
Xem với cỡ chữ

Phân bổ vốn đầu tư công năm 2021 đạt 99,96% kế hoạch giao

Ngày 1/3, Bộ Tài chính thông tin tính đến cuối tháng 2, 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thực hiện phân bổ vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước đạt 99,96% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.
Theo Bộ Tài chính, tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước (NSNN) được Quốc hội giao cho các địa phương  trong năm 2021 là 369.413,166 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách địa phương là 255.300 tỷ đồng; vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ địa phương đầu tư theo ngành lĩnh vực 98.113,166 tỷ đồng; vốn chương trình mục tiêu quốc gia 16.000 tỷ đồng.
Tại Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 về giao kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã phân bổ tổng số vốn là 353.413,166 tỷ đồng (phân bổ toàn bộ vốn ngân sách địa phương và vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư theo ngành lĩnh vực) cho 63 địa phương, đồng thời giao các địa phương phân bổ chi tiết danh mục và mức vốn của từng dự án.
Số kế hoạch vốn còn lại Thủ tướng Chính phủ chưa giao là 16.000 tỷ đồng (vốn cho chương trình mục tiêu quốc gia) do hiện nay báo cáo nghiên cứu khả thi của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số-miền núi chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Sau khi tích cực đôn đốc, đến ngày 23/2/2021, tất cả 63/63 tỉnh, thành phố trong cả nước đã gửi báo cáo phân bổ vốn đầu tư kế hoạch năm 2021 tới Bộ Tài chính.
Theo đó, tổng số vốn địa phương đã phân bổ là 353.259,434 tỷ đồng, đạt 99,96% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao.
Hoàng Vũ theo baochinhphu.vn
Tìm theo ngày :