23/03/2021 17:51
Xem với cỡ chữ

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2021

Thực hiện Hướng dẫn số 83/HD-CĐVC ngày 24 tháng 02 năm 2021 về việc hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2021 của Công đoàn Viên chức Việt Nam. Công đoàn Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) hướng dẫn công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo trong Công đoàn năm 2021 với các nội dung sau:
1. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng, chống dịch bệnh Covid – 19. Do dịch bệnh Covid – 19 vẫn đang diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường, do đó các Công đoàn cơ sở cần chủ động, tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, cán bộ, người lao động nghiêm túc, tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế và các chỉ đạo của Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam góp phần ngăn chặn, hạn chế, đẩy lùi dịch bệnh.
2. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Cần tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, người lao động, đoàn viên công đoàn về ý nghĩa, tầm quan trọng Đại hội XIII của Đảng, chủ đề, phương châm của Đại hội; chương trình, nghị sự và các hoạt động của Đại hội; thông tin nhanh kết quả Đại hội, tuyên truyền việc quán triệt, học tập và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp.
3. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021 ( Theo hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Thường vụ Công đoàn NHPT và cấp ủy Đảng các cấp).
4. Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân 2021 gắn với tuyên truyền Kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2021). Công đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân gắn với kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
5. Tổ chức tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Cần tập trung tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong đoàn viên, cán bộ, người lao động về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; vị trí, vai trò của Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong bộ máy nhà nước; quyền và trách nhiệm công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Động viên đoàn viên, cán bộ và người lao động tự giác, tích cực, chủ động tham gia bầu cử.
6. Tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cụ thể hóa triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 cho từng đối tượng cán bộ, người lao động và đoàn viên công đoàn.
7. Nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện Chương trình đẩy mạnh truyền thông của Công đoàn Viên chức Việt Nam đến năm 2023. Tập trung triển khai công tác truyền thông theo mục tiêu, chỉ tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo đạt được kết quả đề ra, tập trung vào việc sử dụng công nghệ và kỹ thuật truyền thông hiện đại, duy trì có hiệu quả các hoạt động trên trang thông tin điện tử nội bộ, trang Facebook, Zalo....
8. Tổ chức triển khai công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong cán bộ, người lao động, đoàn viên công đoàn. Phối hợp tốt với lãnh đạo chuyên môn trong việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh tại đơn vị; thi đua thực hiện văn hóa công sở. Nghiên cứu, đa dạng hóa hình thức tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp với điều kiện làm việc tại đơn vị, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia.
9. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cán bộ, người lao động, đoàn viên công đoàn. Tập trung tuyên truyền những nội dung cơ bản của Luật Lao động năm 2019; Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức (sửa đổi); Luật Công đoàn; pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, an toàn vệ sinh lao động, an toàn giao thông... tới đoàn viên, cán bộ, người lao động. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phù hợp với đối tượng đoàn viên.
10. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “ Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Cần thường xuyên, kịp thời, chuẩn xác nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, cán bộ và người lao động; chủ động thông tin và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái về giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn.
11. Tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, cán bộ, người lao động nâng cao chất lượng công tác tham mưu, xây dựng văn bản chính sách, pháp luật; rèn luyện tác phong, lề lối làm việc khoa học; cách ứng xử, giao tiếp và tinh thần phục vụ nhân dân. Vận động đoàn viên tích cực học tập, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế của đơn vị gắn với đẩy mạnh tuyên truyền cuộc vận động “ Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” và phong trào thi đua    “ Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 08 giờ có chất lượng, hiệu quả”. Đẩy mạnh tuyên truyền chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước; vận động cán bộ, người lao động thực hiện tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở.
12. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, người lao động, đoàn viên công đoàn về phòng, chống tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội; phòng, chống tác hại của thuốc lá; xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình sáng tạo hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới.
Theo công văn số 37/CĐ-NHPT
Tìm theo ngày :

Khách online:1960
Lượt truy cập: 13059063