31/03/2021 16:06
Xem với cỡ chữ

Chi nhánh NHPT Thái Bình thông báo bán đấu giá tàu vận tải biển (cv 271/NHPT.TBI-TD)

Thông tin cụ thể như sau:
1/ Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: 
- Tên đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Lạc Hồng;
- Địa chỉ: Số 28 phố Phan Bội Châu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
2/ Tên tài sản, chất lượng, giá khởi điểm, số tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá:
- Tên tài sản: Tàu vận tải biển Trung Dũng 09, thông số chính của tàu như sau:
- Số lượng tài sản: 01 tàu.
- Tình trạng kỹ thuật hiện tại: Tàu Trung Dũng 09 đang hoạt động vận tải bình thường trên tuyến quốc tế.
-  Giá khởi điểm đấu giá tài sản (tàu Trung Dũng 09) là: 8.748.000.000 đồng (bằng chữ: Tám tỷ bảy trăm bốn mươi tám triệu đồng chẵn).
(Mức giá này là giá khởi điểm bán tài sản chưa bao gồm các loại thuế và chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng, bán tài sản theo quy định và giá trị nguyên liệu còn tồn trên tàu tại thời điểm bàn giao (nếu có)).
- Số tiền đặt trước: 1.749.000.000 đồng (bằng chữ: Một tỷ bảy trăm bốn mươi chín triệu đồng chẵn)
- Tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ (bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng trên hồ sơ).
3/ Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:
- Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: 
+ Thời gian: Từ ngày 29/3/2021 đến ngày 12/4/2021 (trong giờ hành chính);
+ Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh Lạc Hồng - Số 28 phố Phan Bội Châu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:
+ Thời gian nộp tiền đặt trước: Các ngày 08, 09, 12 tháng 4/2021 (trong giờ hành chính);
+ Tên tài khoản: Công ty đấu giá Hợp danh Lạc Hồng;
+ Số tài khoản: 1004238990 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội Chi nhánh Thái Bình;
+ Nội dung: Tên người tham gia đấu giá - Số CCCD/CMND nộp tiền đặt trước đấu giá tài sản phát mại theo PL03/HĐ04/2020/HĐĐG.
4/ Thời gian, địa điểm dự kiến xem tài sản đấu giá:
- Thời gian dự kiến xem tài sản đấu giá: Các ngày 05, 06 tháng 4/2021 (trong giờ hành chính);
 - Địa điểm dự kiến xem tài sản đấu giá: Công ty TNHH đóng mới và sửa chữa tàu biển Thành Công - Địa chỉ: Xóm 9, khu vực Đầm Lừng Câu Ngoại, xã Hợp Thành, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.
5/ Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
- Thời gian dự kiến: 14 giờ 30 phút ngày 13/4/2021;
- Địa điểm dự kiến tổ chức cuộc đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Lạc Hồng - Số 28 phố Phan Bội Châu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
6/ Hình thức, phương thức đấu giá, bước giá của tài sản, đối tượng tham gia đấu giá: 
- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá.
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
- Bước giá của tài sản: 50.000.000 đồng (bằng chữ: Năm mươi triệu đồng).
- Đối tượng tham gia đấu giá: Cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật, trừ các trường hợp quy định Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016.
Tìm theo ngày :