02/04/2021 10:41
Xem với cỡ chữ

Nghị định của Chính phủ về chế độ quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Ngày 31/3/2021, Thủ tướng Chính phủ Ngyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 46/2021/NĐ-CP về chế độ quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT).
Theo đó, về nguyên tắc quản lý tài chính: NHPT là ngân hàng chính sách, hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có bảng cân đối kế toán, có con dấu, được mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng thương mại trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật. NHPT là đơn vị hạch toán tập trung toàn hệ thống; tự chủ về tài chính, tự chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trước pháp luật; tiến tới tự bù đắp chi phí và rủi ro trong hoạt động. 
NHPT hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận nhằm thực hiện chính sách tín dụng của Nhà nước và các nhiệm vụ khác theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; được ngân sách Nhà nước cấp bù lãi suất và phí quản lý theo quy định của pháp luật và Nghị định này; được miễn nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước; được Chính phủ đảm bảo khả năng thanh toán; được áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng 0% và không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi.
NHPT được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho vay tái cấp vốn theo quy định của pháp luật; được tham gia thị trường liên ngân hàng, tham gia thị trường mở, tổ chức thanh toán nội bộ, cung cấp các dịch vụ thanh toán, các dịch vụ ngân hàng khác cho khách hàng, thực hiện hoạt động ngoại hối; được tham gia hệ thống thanh toán trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật.
Đối với hoạt động cho vay khác: ngân sách nhà nước không cấp bù lãi suất và phí quản lý; các khoản thu nhập, chi phí và kết quả hoạt động phát sinh được hòa nhập chung với kết quả hoạt động của NHPT theo quy định tại Nghị định này.
Nghị định 46/2021/NĐ-CP quy định cụ thể về vốn hoạt động của NHPT. Theo đó, vốn hoạt động của NHPT gồm: vốn chủ sở hữu, vốn huy động và các khoản vốn khác.
- Vốn chủ sở hữu của NHPT gồm:
+ Vốn điều lệ ngân sách nhà nước cấp và được bổ sung từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ đầu tư phát triển hoặc các nguồn khác theo quy định của pháp luật.
Việc thay đổi mức vốn điều lệ do Thủ tướng Chính phủ quyết định trên cơ sở đề nghị của NHPT và ý kiến của Bộ Tài chính, đảm bảo phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và tỷ lệ bảo đảm an toàn vốn của NHPT trong từng thời kỳ;
+ Vốn đầu tư xây dựng cơ bản do ngân sách nhà nước cấp;
+ Các quỹ: Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính;
+ Chênh lệch do đánh giá lại tài sản; chênh lệch tỷ giá;
+ Kết quả hoạt động chưa phân phối;
+ Vốn tài trợ không hoàn lại của các tổ chức trong nước và nước ngoài;
+ Vốn khác thuộc sở hữu của NHPT.
- Vốn huy động theo quy định của pháp luật, gồm:
+ Phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh;
+ Phát hành trái phiếu, kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi, giấy tờ có giá bằng đồng Việt Nam của NHPT;
+ Vay Bảo hiểm xã hội Việt Nam; vay của các tổ chức tài chính, tín dụng trong nước và nước ngoài;
+ Vay Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
+Huy động của các tổ chức khác trong và ngoài nước;
+Nhận tiền gửi ủy thác của các tổ chức, các nhân trong và ngoài nước;
+ Huy động các nguồn vốn khác theo quy định của pháp luật.
- Các khoản vốn khác gồm:
+ Ngân sách nhà nước cấp bù lãi suất để thực hiện các hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư phát sinh trước thời điểm Nghị định số 32/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành;
+ Vốn vay nước ngoài của Chính phủ được Bộ Tài chính ủy quyền cho vay lại;
+ Vốn nhận ủy thác của Bộ Tài chính, chính quyền địa phương, các quỹ tài chính địa phương, các tổ chức trong nước và nước ngoài (bên ủy thác) để thực hiện theo văn bản yêu cầu của bên ủy thác;
+ Các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
Nghị định quy định rõ việc sử dụng vốn và tài sản và NHPT có trách nhiệm thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn vốn hoạt động gồm: Quản lý, sử dụng vốn, tài sản, phân phối kết quả tài chính, thực hiện chế độ quản lý tài chính và chế độ kế toán theo quy định tại Nghị định này và các quy định của pháp luật có liên quan; mua bảo hiểm tài sản theo quy định của pháp luật; xử lý tổn thất theo quy định.
Nghị định cũng quy định rõ việc phân loại trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro; cấp bù lãi suất và phí quản lý; thu nhập, chi phí và chế độ tiền lương của NHPT; kết quả tài chính, trích lập và sử dụng các loại quỹ; chế độ kế toán, kế hoạch tài chính, chế độ báo cáo và kiểm toán;…Trong đó, quy định rõ về tiêu chí đánh giá, có 5 tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động VDB, gồm:
1- Tín dụng đầu tư Nhà nước.
2- Tỷ lệ nợ xấu.
3- Kết quả tài chính.
4- Tình hình chấp hành pháp luật về đầu tư, quản lý và sử dụng vốn Nhà nước tại NHPT đối với các nghiệp vụ phát sinh trong năm đánh giá.
5- Tình hình chấp hành chế độ báo cáo.
Các tiêu chí quy định nêu trên được xác định và tính toán từ số liệu trong báo cáo quyết toán tài chính riêng lẻ đã được kiểm toán, báo cáo thống kê định kỳ theo quy định của pháp luật.
Các tiêu chí đánh giá nêu trên khi tính toán được xem xét, loại trừ các yếu tố tác động:
+ Các nguyên nhân khách quan được loại trừ theo quy định về đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp nhà nước.
+ Các khoản nợ xấu phát sinh do khách hàng vay đang thực hiện sắp xếp lại theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các khoản nợ xấu cho vay theo Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
+ Do Nhà nước thay đổi chính sách làm ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của NHPT.
+ Các khoản chậm cấp vốn của ngân sách nhà nước ảnh hưởng đến tài chính của NHPT.
Việc đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại NHPT căn cứ vào báo cáo tài chính riêng lẻ đã được kiểm toán, được thực hiện theo quy định đối với doanh nghiệp nhà nước và Nghị định này.
Về chế độ tiền lương của NHPT: NHPT thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người lao động, người quản lý theo quy định của pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, phù hợp với tính chất, mô hình và hoạt động của NHPT và hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội./.
PV

 

Tìm theo ngày :

Khách online:1989
Lượt truy cập: 13059105