02/04/2021 09:39
Xem với cỡ chữ

Quy định về phát hành giấy tờ có giá

NHNN đã ban hành Thông tư 01/2021/TT-NHNN quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Theo đó, TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành giấy tờ có giá theo Giấy phép thành lập, hoạt động của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, bao gồm: 1- Ngân hàng thương mại. 2- Ngân hàng hợp tác xã. 3- Chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 4- Công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính.
Đối tượng mua giấy tờ có giá là các tổ chức (bao gồm cả TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài), cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài, trừ trường hợp quy định. Đối tượng mua giấy tờ có giá do công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính phát hành là tổ chức Việt Nam và tổ chức nước ngoài.
Đối tượng mua trái phiếu phải phù hợp với Luật Chứng khoán, các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán và các quy định của pháp luật có liên quan.
Hình thức phát hành
TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành giấy tờ có giá theo hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ và các hình thức khác phù hợp với quy định tại Luật Chứng khoán, các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán và các quy định của pháp luật có liên quan.
Trường hợp phát hành giấy tờ có giá theo hình thức chứng chỉ, TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thiết kế và in ấn để đảm bảo khả năng chống giả cao.
Trường hợp phát hành giấy tờ có giá không theo hình thức chứng chỉ, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cấp cho người mua chứng nhận quyền sở hữu giấy tờ có giá.
Giấy tờ có giá được phát hành và thanh toán bằng đồng Việt Nam.
Mệnh giá của giấy tờ có giá
Thông tư quy định, mệnh giá của giấy tờ có giá là 100.000 đồng Việt Nam hoặc bội số của 100.000 đồng Việt Nam.
Mệnh giá của giấy tờ có giá (trừ trái phiếu) phát hành theo hình thức chứng chỉ được in sẵn hoặc theo thỏa thuận của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành với người mua.
Mệnh giá của trái phiếu phát hành theo hình thức chứng chỉ được in sẵn trên trái phiếu.
Ngoài ra, mệnh giá của giấy tờ có giá phát hành không theo hình thức chứng chỉ do TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành thỏa thuận với người mua.
Lãi suất giấy tờ có giá do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành quyết định phù hợp với quy định hiện hành về lãi suất của NHNN trong từng thời kỳ. Phương pháp tính lãi giấy tờ có giá thực hiện theo quy định của NHNN.
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 17/5/2021.
Thanh Hương theo baochinhphu
Tìm theo ngày :